PRETRAGA

OTVORITE SAJT NA VA[EM MOBILNOM URE\AJU

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 54 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

01873466
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
335
244
1095
1885
3205
13212
1873466

0.49%
5.86%
0.80%
0.30%
0.07%
92.48%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Ваш ИП:44.221.66.130

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

Pri~a o jednom „stru~waku“ i jednom konkursu

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

Dragi moji, onomad sam Vam pisao o ~oveku koji zbog politike nije mogao da se zaposli, za vreme socijalizma, pa se izdr`avao pi{u}i drugima diplomske, magistarske i doctorate. E, ovo je nastavak pri~e o wemu.

            Naime, dojadilo i wemu da `ivi od pisawa drugima diplomskih, magistarskih i doktorskih i re{i da zatra`i i da dobije kao i svi normalni qudi dr`avni pardom, po{to je sve bila dru{tvena svojina, a ne dr`avna, da dobije dru{teni posao.

            Konkurisao je na raznim mestima i bio je odbijen. To ste mogli i da pretpostavite.

            Ali …

            U jednoj radnoj organizaciji, {to bi danas rekli u preduze}u bio je direktnor jedan kome ne on napisao i diplomski i magistarski. Povremeno mu je pisao i radove iz te oblasti. Morao je da ih pi{e wegov klijent da o~uvao renome stru~waka iz te oblasti. Imaju}i u vidu koliko ga je zadu`io smatrao je da najmawe {to mo`e da mu u~ini to je da mu da posao u svom preduze}u, odnosno radnoj organizaciji kako se to tada u doba socijalizma zvalo.

            Raspitao se kod posrednika, vaqda, kada }e biti konkrus iz te oblasti, kod direktora, da on konkuri{e. Posrednik se malo obrecnuo ali je posrednikova `ena obe}ala da }e da mu javi. I jednog dana stvarno se pojavi konkurs za to radon mesto, a konkrus je ukqu~ivao i razgovor u`ivo sa kandidatima.

            Na{ poznanik obu~e se kako dolikuje jednom ~oveku za to radon mesto, sa~ekao je svoj red i u{ao unutra sa vrata ih pozdravqaju}i „zdravo drugovi“, kako je tada bio obi~aj. Bio je ozbiqan ali ne i upla{en, samouveren ali ne i arogantan. Sve u svemu postavio se na najboqi mogu}i na~in kako je znao i umeo. Da ono {to sam zaboravio da ka`em to je da je wegov klijent bio predsednik komisije

            Po~elo je ispitivawe. Prvo pitawe Da li je ~lan partije, on odgovori da nije jer nigde nije radio pa nije ko imao da ga primi. Rekao im je da }e se on kao radnik samoupravqa~ dokazati da to postane.

            Onda su krenuala pitawa o poslu. On je na wih sa lako}om odgovarao, premda se trudio da ne deluje suvi{e samouvereno da ga ne bi zbog toga odbacili. Komisija je osim predsednika bila odu{evqena. Predsednik kao da je predosetio da pred sobom ima pravog stru~waka iz te oblasti, bio je namrgo|en. No, razgovor se posle nekog vremena zavr{i i na{ poznanik iza|e napoqe.

            Bio je ube|en da }e ga primiti na svako pitawe je prona{ao odgovor, U svemu je uspevao da se sna|e. Nije se trudio da da sve od sebe da ne{to ne bi posumwali, naro~ito director ali je po sopstvenom ube}ewu bio dovoqno dobar da bi dobio posao.

            ^ekao je nekako smiren da se konkurs zavr{i i iza|u rezultati. Bio je siguran da }e biti primqen. Posle mnogo, mnogo vremena ose}ao se nekako spokojno. Bio je ne{to pre toga zavr{io neki rad, pa je imao para, da iza|e da se pro{eta, svrati negde na kafu. Da bude opu{ten.

            Rezultat je iza{ao …

            On je pun samopouzdawa oti{ao da vidi rezultate konkursa. Pao je u nesvest… nije ga bilo me|u primqenima. Opet je po ko zna koji put izvisio.

            Seo je i napisao `albu. Uputio ju je izbornoj komisiji. Naravno na wenom ~elu je bio director kome je on napisao diplomski, magistarski i radove … Napisao je sve {to je znao o struci i poslu koji treba da se radi. Prosto ose}ao je potrebu da im doka`e da on taj posao ZNA DA RADI!

            Komisija ga je odbila! Optu`ila ga je da je radove wihovog direktora prepisao i nastojao da prika`e kao svoje znawe. Zbog toga su ga ukorili i odr`ali mu moralno slovo, pa su ga jo{ i izvre}ali.

            Na{ kandidat je bio slomqen. Napio se. Oti{ao je kod posrednika preko kojeg je on direktoru pisao radove. Posrednik ga je saslu{a ali mu je hladno rekao, da je director sve {to je on wemu uradio po{teno platio. Prem tome, on nema razloga da se quti. Znao je da radove koje je napisao direktnoru, da }e director da potpi{e i {ta se onda quti.

            Na{ pisac je iza{ao napoqe i vi{e nije sara|ivao sa ovim posrednikom.

            Me|utim, tu nije kraj.

            Kako to obi~no biva posle nekog vremena direktor je trebao d aide na neki skup, pa je trebao da ima rad. Na{ pisac ga je odbio. Nije pristajao ni na kakvu sumu novca. Toliko je za sebe morao da uradi.           


 

 

Comments powered by CComment

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Pri~a o jednom „stru~waku“ i jednom konkursu

   

  Dragi moji, onomad sam Vam pisao o ~oveku koji zbog politike nije mogao da se zaposli, za vreme socijalizma, pa se izdr`avao pi{u}i drugima diplomske, magistarske i doctorate. E, ovo je nastavak pri~e o wemu.

              Naime, dojadilo i wemu da `ivi od pisawa drugima diplomskih, magistarskih i doktorskih i re{i da zatra`i i da dobije kao i svi normalni qudi dr`avni pardom, po{to je sve bila dru{tvena svojina, a ne dr`avna, da dobije dru{teni posao.

              Konkurisao je na raznim mestima i bio je odbijen. To ste mogli i da pretpostavite.

              Ali …

              U jednoj radnoj organizaciji, {to bi danas rekli u preduze}u bio je direktnor jedan kome ne on napisao i diplomski i magistarski. Povremeno mu je pisao i radove

  Comments powered by CComment

  Опширније...  
 • O jednom piscu, koji je ostao aniniman

  Upoznao sam ga 90 – tih godina 20 – og veka u Beogradu. Ve} tada je imao preko 70. godina. Voleo je da se pojavquje i da dr`i govore na nacionalnim skupovima u to vreme. Pri tome nije bilo bitno da li su to ravnogorski, zbora{ki ili neki tre}i skupovi – bitno je samo da su bili srpski.

              Ono {to se o wemu znalo nije bilo ba{ mnogo. Poticao je negde sa dana{weg juga Srbije, Zna se da je studirao, [ta je studirao niko ta~no nije znao, Da li je zavr{io … ni to niko nije znao. On sam

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • ]utawe

                  Zovem te ne javqa{a se, Do|em kod tebe ku}i i dozivam Te. Ni tada ne otvara{ vrata. Sretnem te na ulici izbegava{ me. Posao koji se koliko Tebe, ti~e i mene, ne zove{ me, ve} me zaobilazi{.

              Setih se re~i napisanih Mire Furlan. „ i onim kolegama, prijateqima i znancima koji mi svojom {utwom daju do znawa da na wih vi{e ne računam. Kome zapravo pi{em ovo pismo? Tko }e ga pro~itati? Tko }e ga htjeti pro~itati?“

              Ako sam ih nekada ne~im uvredio, {to mi ne

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • ZAKONODAVNA DELATNOST KRAQA MILUTINA

   

   


   

  Write comment (0 Comments)  
 • Mo`ete li biti ili imati pravog prijateqa?

  Da li ste ili boqe re}i koliko ste puta ~uli da se qudi `ale kako danas nem pravih prijateqa. Svi se sa vama dru`e dok im trebate, a kada ih iskoristite … Ne znam za vas ali ja sam to slu{ao takore}i svakodnevno.

  Ono {to je bilo interesantno to je da qudi koji su meni slovili kao pravi prijateqi, kukaju kako nema pravih prijateqa. Nesvesno su mi slali poruku da im ja nisam pravi prijateq. [ta sam? Ne mogu da pretpostavim. Povr{ni prijateq, poznanink ili ve} {ta ali pravi prijateq ne.

  Dobro

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Itelektualci gde ste?

  Kada sam bio mali, i{ao u {kolu, prvo osnovnu, pa sredwu, kada sam studirao, uvek su postojali qudi koji se nisu neposredno bavili politikom ali su bili kriti~ka misao dru{tva u kojem smo `iveli. Oni su bili qudi koji su tuma~ili doga|aje, komentarisali politi~ku situacuju, nudili re{ewe iz we, U tim svojim stavovima kod wih je mogao da se uo~i kontinuitet. Ono {to je moglo da se oseti u wihovim istupawima, to je odsustvo arogancije, svesnost o te{koj situaciji u kojoj se nalazimo i poku{aj da

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • O odgovornosti

  Onima koji prate mog Promu}urka mogu da primate da odavno nisam objavio ni jedan tekst. To wihovo zapa`awe je ta~no i tu nema {ta da zamerim. Postavqa se pitawe za{to?

              Nije da nisam pisao ni{ta. Pisao sam nekoliko tekstova. Ali ja po navici kada napi{em tekst ostavim ga da stoji neko vreme, vratim se ispravim sve gre{ke koje vidim ili ubla`im ili promenm neke stavove i onda ga pustim. Isto sam radio i sada.

  Ali…

  Kada je Promu}urko po~eo svoj `ivot, pose}ivalo ga je desetak qudi

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Parastos u Sremskim Karlovcima po 35 put

  Sve {to vreme daqe hita,

  Sve se ve}ma pro{lost grli,

  Sve se vi{e na{i mrtvi,

  ~ine nama ne umrli.

   

  Preosve}eni vladiko blagoslovite,

  Poma`e Bog draga bra}o i sestre,

   

               Poma`e Bog po 35 put, za redom na parastosu prvom gerilcu porobqene Evrope u borbi protiv Hitlera, protiv nacizma. Gerilcu  koji je po{tuju}i pravo odbio da prizna kapitulaciju od ne legetimnih predstavnika vlasti. Podsetimo se da je Aleksandar Cincar Markovi} bio BIV[I ministar i kao takav nije imao pravo da

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Autokefalnost SPC


   

  Write comment (0 Comments)  
 • SVE OSOLITI QUBAVQU

  ^esto ~ujem u razgovoru qudi u mojoj okolini, kako im je na poslu te{ko, kako su im kolege nesnosne, kako vlada lo{a atmosfera. Kako to prevazi}i? Kako u~initi odnose boqim?

              Razgovarao sam o tome sa mojim duhovnikom. On se nasmejao, blago me je upitao: {ta ja mislim za{to je tako? Odgovorio sam mu da je to zbog nedostatka razumevawa, nedostatka po{tovawa tu|e li~nosti i sli~no. Prihvatio je ali je rekao da postoji jo{ jedan dubqi razlog za to. Nisam mogao da u toku razgovora dam

  Write comment (0 Comments) Опширније...