PRETRAGA

OTVORITE SAJT NA VA[EM MOBILNOM URE\AJU

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 13 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

00805996
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
102
437
539
3124
11377
12220
805996

1.55%
18.41%
2.51%
0.94%
0.22%
76.38%
Online (15 minutes ago):12
12 guests
no members

Ваш ИП:3.238.113.236

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

„Za{to me zove{?“

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

^esto mi se de{ava da kada pozovem nekoga telefonom ili mu po{aqem poruku preko interneta, nekome koga smatram prijateqem, da mi postavi pitwe „za{to me zove{?“ Nekako se ose}am nelagodno tada. Naj~e{}e one koje smatram prijateqima zovem bez ikakvog konkretnog razloga zovem ih prosto zato {to su pripadnici mog socijalnog okru`ewa i zato {to me se ti~e wihova sudbin, wihov `ivot.

            Kada im ka`em da ih zovem zato {to jednostavno `elim da ih ~ujem, kako su, {ta rade, {ta se doga|a u wihovom `ivotu, `ele}i sa wima da podelim dobro i zlo. De{ava mi se da mi odgovore jednostavno „dobro“. Odgovorim im tada da mi je drago {to su dobro, da `elim da budu jo{ boqe nego {to su sada. Ponekad, ponekad im navedem na latinskom tekst kojim su nekada Latini zapo~iwali svoja pisma Si vales, bonum est, ego valeo. Slobodan prevod ovog teksta bi glasio Ako se dobro, to je dobro, zato {to si ti dobro i ja sam dobro.

            Volim i drago mi je kada su moji prijateqi i oni koji ~ine moje okru`ewe ili ih ja bar tako do`ivqavam – DOBRO. Ali moram da priznam da ose}am, nekima od wih, da nisam i ja wima prijateqsko okru`ewe. Ali … to je ne{to na {ta sam navikao - da se prema drugima odnosim sa po{tovawem, bez obzira kako se oni odnose prema meni. To je kao ono svako daje ono {to ima. Ako meni neko daje sme}e. to je verovatno zato {to nema ne{to drugo, Ako ja nekome dajem cve}e, to je zato {to ja nemam {ta drugo da dajem. Kao {to sam ve} rekao svako daje ono {to ima.

            Kada ih zovem telefonom, po{aqem poruku preko interneta, javim se na ulici, poka`em `equ za razgovorom, to nije zato {to sam zaqubqen pa imam neku potrebu da joj se udvaram. To ne zna~i ako je mu{karac, da ga zovem zato {to mi treba, To je zato {to ona postoji za mene kao li~nost, kao osoba. Smatram da ~ovek treba da voli druge qude, da treba prema wima imati pozitivan stav. Kakav }e oni imati prema meni to je na wima i na wihovom vaspitawu. Kako su wih u~ili mama i tata, bake i deke, u~iteqi, vaspita~i, wihovo dru{tveno okru`ewe.

            Naravno postoji, dovoqno brojna grupa qudi koju kada pozovem odni su obraduju i provedemo du`e ili kra}e vreme u razgovoru. Oni meni ispri~aju kako su, ja wima kako sam. Poka`emo iskreno zanimawe jedni za druge.

            Znam …

            To su moji prijateqi, To je moj dru{tveni miqe, To su MOJI POZNANICI, PRIJATEQI. Prijateqi moji hvala Vam na Va{em prijateqstvu. Hvala Vam na va{im dobrim emocijama. Hvala Vam za na{u emocijanu zajednicu koje stvara na{e prijateqstvo.

            ^ovek ne mo`e da `ivi sam, niti treba, Postoje i oni koje pozovem nekoliko puta i oni se ne jave. Zna~i da sam prestao da budem deo wihovog sveta. Dobro, mislim nije dobro ali sam primio k znawu. @elim im sve najboqe. Naj~e{}e tom prestanku javqawa ne prethodi nikakva uvreda sa moje strane. Opet ka`e, `elim im sve najboqe. Svako daje ono {to ima i pokazuje svoje vaspitawe, kako su ga vaspitali otac, majka, deke, bake, {ira familija, {kola, sredina. Nisam se vodio devizom pamti pa vrati ili kako on tako i ja prema wemu. Ne prili~i mi da se spu{tam na ne~iji nivo na kome se ne osle}am kao svoj na svome. Vaspitan sam da budem GOSPODIN. Tako nastojim i da se pona{am.          


 

You have no rights to post comments

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Marko [aptovi} o Studenici

   


   

   
 • O prijateqstvu

              [ta je ili boqe re}i ko je prijateq? Neki dan sam razgovarao sa jednim mojim kolegom o prijateqstvu. Rekao mi je da ne voli da ga neko zove ako nema razloga za to. Za{to ga zove ako nema neku potrebu za wim. Poku{ao sam da branim stanovi{te da se prijateq, ako je prijateq zove telefonom ili se svrati do wega, ~ak i onda kada za to nemamo ni povod, a kamoli razlog. Upravo ta ~iwenica da kod nekoga svratimo ili pozovemo telefonom da ga ~ujemo, kako je i {ta radi, ~ini ga na{im

  Опширније...  
 • Pri~e o intelektualcu

           Od kako sam ~uo za ovaj pojam u meni se rodila `eqa da to budem i postanem jednog dana. Prva stvar koja me mu~ila ko je i {ta je intelektualac?

              Dobro i visoko obrazovawe se podrazumeva. Ali mi je uvek bilo jasno da to nije dovoqno. Biti stru~wak je potrebno ali nije dovoqno da se bude intelektualac. Intelektualca mora da krasi i pona{awe i maniri. Prvo mora da po{tuje druge. Ne sme da ih vre|a, omalova`ava, poni`ava, ismejava, Pogotovu da ih vre|a i omalova`ava zato {to

  Опширније...  
 • „Za{to me zove{?“

  ^esto mi se de{ava da kada pozovem nekoga telefonom ili mu po{aqem poruku preko interneta, nekome koga smatram prijateqem, da mi postavi pitwe „za{to me zove{?“ Nekako se ose}am nelagodno tada. Naj~e{}e one koje smatram prijateqima zovem bez ikakvog konkretnog razloga zovem ih prosto zato {to su pripadnici mog socijalnog okru`ewa i zato {to me se ti~e wihova sudbin, wihov `ivot.

              Kada im ka`em da ih zovem zato {to jednostavno `elim da ih ~ujem, kako su, {ta rade, {ta se doga|a u

  Опширније...  
 • Srbi izme|u naroda i nacije

              [ta su Srbi narod ili nacija? Usu|ujem se da ka`em i jedno i drugo. Oni koji su pripadnici naroda su to zato {to su im roditeqi Srbi ili zato {to `ive u Srbiji ili im je otac Srbin, pa se nekako samim tim opredequju da budu Srbi. Oni to ne do`ivqavaju to ka ne{to posebno, ne smatraju da srpstvo ima neki sadr`aj, koji treba privatiti zato {to su Srbi. Srpstvo je biolo{ka kategorija koju kao tavku treba prihvatiti i ni{ta vi{e. To je kategorija kao bilo koja drugl.

             

  Опширније...  
 • Kad ode . odu qudi koji su ti dragi

  Svako od nas zna da je smrt neminovna… da }emo svi jednog dana umreti, oti}i…  Tu ~iwenicu sam prihvatio kao dete ili … barem sam mislio da sam je prihvatio … Odlazile su bake i deke koje su bili stari, pa zatim neki bliski qudi od pogibije, te{ke bolesti. Niko nije oti{ao onako … samo legao i nije se probudio. To me je, verovatno nesvesno, u~vrstilo u uverewu da se ne umire od starosti nego od bolesti. Odlazili su mi dragi qudi, tetke, stri~evi, te~e, strine, re|e, bra}a, sestre ili neko tako

  Опширније...  
 • Bog nikom du`an ne ostaje

  Pri~a koju }u Vam ispri~ati je ona koju je meni ispri~ala moja majka koja ju je do`ivela, a ja }u Vama, da se zna da se pamti, pa da se ne{to i zapamti iz we i izvuku neki zakqu~ci.

              Naime, ova pri~a po~iwe kada je moja majka, rodom Bana}anka ube|ena od strane komunista, da napusti svoj rodni kraj i da ode u Bosnu da radi da tamo prosve}uje onaj narod, a Bosanke koje su se sa wom {kolovale za u~iteqicu do{le su u Vojvodinu, da jednom i one u`ivaju u `ivotu.

              Selo koje je

  Опширније...  
 • Srpske dinastije pre Nemawi}a


   

   
 • Doseqavawe Srba - istina ili mit?


   

   
 • Jovan Vladimir - prvi srpski svetac