PRETRAGA

OTVORITE SAJT NA VA[EM MOBILNOM URE\AJU

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 56 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

01873468
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
337
244
1097
1885
3207
13212
1873468

0.49%
5.86%
0.80%
0.30%
0.07%
92.48%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Ваш ИП:44.221.66.130

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

„Za{to me zove{?“

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

^esto mi se de{ava da kada pozovem nekoga telefonom ili mu po{aqem poruku preko interneta, nekome koga smatram prijateqem, da mi postavi pitwe „za{to me zove{?“ Nekako se ose}am nelagodno tada. Naj~e{}e one koje smatram prijateqima zovem bez ikakvog konkretnog razloga zovem ih prosto zato {to su pripadnici mog socijalnog okru`ewa i zato {to me se ti~e wihova sudbin, wihov `ivot.

            Kada im ka`em da ih zovem zato {to jednostavno `elim da ih ~ujem, kako su, {ta rade, {ta se doga|a u wihovom `ivotu, `ele}i sa wima da podelim dobro i zlo. De{ava mi se da mi odgovore jednostavno „dobro“. Odgovorim im tada da mi je drago {to su dobro, da `elim da budu jo{ boqe nego {to su sada. Ponekad, ponekad im navedem na latinskom tekst kojim su nekada Latini zapo~iwali svoja pisma Si vales, bonum est, ego valeo. Slobodan prevod ovog teksta bi glasio Ako se dobro, to je dobro, zato {to si ti dobro i ja sam dobro.

            Volim i drago mi je kada su moji prijateqi i oni koji ~ine moje okru`ewe ili ih ja bar tako do`ivqavam – DOBRO. Ali moram da priznam da ose}am, nekima od wih, da nisam i ja wima prijateqsko okru`ewe. Ali … to je ne{to na {ta sam navikao - da se prema drugima odnosim sa po{tovawem, bez obzira kako se oni odnose prema meni. To je kao ono svako daje ono {to ima. Ako meni neko daje sme}e. to je verovatno zato {to nema ne{to drugo, Ako ja nekome dajem cve}e, to je zato {to ja nemam {ta drugo da dajem. Kao {to sam ve} rekao svako daje ono {to ima.

            Kada ih zovem telefonom, po{aqem poruku preko interneta, javim se na ulici, poka`em `equ za razgovorom, to nije zato {to sam zaqubqen pa imam neku potrebu da joj se udvaram. To ne zna~i ako je mu{karac, da ga zovem zato {to mi treba, To je zato {to ona postoji za mene kao li~nost, kao osoba. Smatram da ~ovek treba da voli druge qude, da treba prema wima imati pozitivan stav. Kakav }e oni imati prema meni to je na wima i na wihovom vaspitawu. Kako su wih u~ili mama i tata, bake i deke, u~iteqi, vaspita~i, wihovo dru{tveno okru`ewe.

            Naravno postoji, dovoqno brojna grupa qudi koju kada pozovem odni su obraduju i provedemo du`e ili kra}e vreme u razgovoru. Oni meni ispri~aju kako su, ja wima kako sam. Poka`emo iskreno zanimawe jedni za druge.

            Znam …

            To su moji prijateqi, To je moj dru{tveni miqe, To su MOJI POZNANICI, PRIJATEQI. Prijateqi moji hvala Vam na Va{em prijateqstvu. Hvala Vam na va{im dobrim emocijama. Hvala Vam za na{u emocijanu zajednicu koje stvara na{e prijateqstvo.

            ^ovek ne mo`e da `ivi sam, niti treba, Postoje i oni koje pozovem nekoliko puta i oni se ne jave. Zna~i da sam prestao da budem deo wihovog sveta. Dobro, mislim nije dobro ali sam primio k znawu. @elim im sve najboqe. Naj~e{}e tom prestanku javqawa ne prethodi nikakva uvreda sa moje strane. Opet ka`e, `elim im sve najboqe. Svako daje ono {to ima i pokazuje svoje vaspitawe, kako su ga vaspitali otac, majka, deke, bake, {ira familija, {kola, sredina. Nisam se vodio devizom pamti pa vrati ili kako on tako i ja prema wemu. Ne prili~i mi da se spu{tam na ne~iji nivo na kome se ne osle}am kao svoj na svome. Vaspitan sam da budem GOSPODIN. Tako nastojim i da se pona{am.          


 

Comments powered by CComment

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Pri~a o jednom „stru~waku“ i jednom konkursu

   

  Dragi moji, onomad sam Vam pisao o ~oveku koji zbog politike nije mogao da se zaposli, za vreme socijalizma, pa se izdr`avao pi{u}i drugima diplomske, magistarske i doctorate. E, ovo je nastavak pri~e o wemu.

              Naime, dojadilo i wemu da `ivi od pisawa drugima diplomskih, magistarskih i doktorskih i re{i da zatra`i i da dobije kao i svi normalni qudi dr`avni pardom, po{to je sve bila dru{tvena svojina, a ne dr`avna, da dobije dru{teni posao.

              Konkurisao je na raznim mestima i bio je odbijen. To ste mogli i da pretpostavite.

              Ali …

              U jednoj radnoj organizaciji, {to bi danas rekli u preduze}u bio je direktnor jedan kome ne on napisao i diplomski i magistarski. Povremeno mu je pisao i radove

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • O jednom piscu, koji je ostao aniniman

  Upoznao sam ga 90 – tih godina 20 – og veka u Beogradu. Ve} tada je imao preko 70. godina. Voleo je da se pojavquje i da dr`i govore na nacionalnim skupovima u to vreme. Pri tome nije bilo bitno da li su to ravnogorski, zbora{ki ili neki tre}i skupovi – bitno je samo da su bili srpski.

              Ono {to se o wemu znalo nije bilo ba{ mnogo. Poticao je negde sa dana{weg juga Srbije, Zna se da je studirao, [ta je studirao niko ta~no nije znao, Da li je zavr{io … ni to niko nije znao. On sam

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • ]utawe

                  Zovem te ne javqa{a se, Do|em kod tebe ku}i i dozivam Te. Ni tada ne otvara{ vrata. Sretnem te na ulici izbegava{ me. Posao koji se koliko Tebe, ti~e i mene, ne zove{ me, ve} me zaobilazi{.

              Setih se re~i napisanih Mire Furlan. „ i onim kolegama, prijateqima i znancima koji mi svojom {utwom daju do znawa da na wih vi{e ne računam. Kome zapravo pi{em ovo pismo? Tko }e ga pro~itati? Tko }e ga htjeti pro~itati?“

              Ako sam ih nekada ne~im uvredio, {to mi ne

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • ZAKONODAVNA DELATNOST KRAQA MILUTINA

   

   


   

  Write comment (0 Comments)  
 • Mo`ete li biti ili imati pravog prijateqa?

  Da li ste ili boqe re}i koliko ste puta ~uli da se qudi `ale kako danas nem pravih prijateqa. Svi se sa vama dru`e dok im trebate, a kada ih iskoristite … Ne znam za vas ali ja sam to slu{ao takore}i svakodnevno.

  Ono {to je bilo interesantno to je da qudi koji su meni slovili kao pravi prijateqi, kukaju kako nema pravih prijateqa. Nesvesno su mi slali poruku da im ja nisam pravi prijateq. [ta sam? Ne mogu da pretpostavim. Povr{ni prijateq, poznanink ili ve} {ta ali pravi prijateq ne.

  Dobro

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Itelektualci gde ste?

  Kada sam bio mali, i{ao u {kolu, prvo osnovnu, pa sredwu, kada sam studirao, uvek su postojali qudi koji se nisu neposredno bavili politikom ali su bili kriti~ka misao dru{tva u kojem smo `iveli. Oni su bili qudi koji su tuma~ili doga|aje, komentarisali politi~ku situacuju, nudili re{ewe iz we, U tim svojim stavovima kod wih je mogao da se uo~i kontinuitet. Ono {to je moglo da se oseti u wihovim istupawima, to je odsustvo arogancije, svesnost o te{koj situaciji u kojoj se nalazimo i poku{aj da

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • O odgovornosti

  Onima koji prate mog Promu}urka mogu da primate da odavno nisam objavio ni jedan tekst. To wihovo zapa`awe je ta~no i tu nema {ta da zamerim. Postavqa se pitawe za{to?

              Nije da nisam pisao ni{ta. Pisao sam nekoliko tekstova. Ali ja po navici kada napi{em tekst ostavim ga da stoji neko vreme, vratim se ispravim sve gre{ke koje vidim ili ubla`im ili promenm neke stavove i onda ga pustim. Isto sam radio i sada.

  Ali…

  Kada je Promu}urko po~eo svoj `ivot, pose}ivalo ga je desetak qudi

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Parastos u Sremskim Karlovcima po 35 put

  Sve {to vreme daqe hita,

  Sve se ve}ma pro{lost grli,

  Sve se vi{e na{i mrtvi,

  ~ine nama ne umrli.

   

  Preosve}eni vladiko blagoslovite,

  Poma`e Bog draga bra}o i sestre,

   

               Poma`e Bog po 35 put, za redom na parastosu prvom gerilcu porobqene Evrope u borbi protiv Hitlera, protiv nacizma. Gerilcu  koji je po{tuju}i pravo odbio da prizna kapitulaciju od ne legetimnih predstavnika vlasti. Podsetimo se da je Aleksandar Cincar Markovi} bio BIV[I ministar i kao takav nije imao pravo da

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Autokefalnost SPC


   

  Write comment (0 Comments)  
 • SVE OSOLITI QUBAVQU

  ^esto ~ujem u razgovoru qudi u mojoj okolini, kako im je na poslu te{ko, kako su im kolege nesnosne, kako vlada lo{a atmosfera. Kako to prevazi}i? Kako u~initi odnose boqim?

              Razgovarao sam o tome sa mojim duhovnikom. On se nasmejao, blago me je upitao: {ta ja mislim za{to je tako? Odgovorio sam mu da je to zbog nedostatka razumevawa, nedostatka po{tovawa tu|e li~nosti i sli~no. Prihvatio je ali je rekao da postoji jo{ jedan dubqi razlog za to. Nisam mogao da u toku razgovora dam

  Write comment (0 Comments) Опширније...