PRETRAGA

OTVORITE SAJT NA VA[EM MOBILNOM URE\AJU

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 363 гостију и један члан

 • sava

BROJ POSETA

00760428
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
73
354
427
1361
1161
6659
760428

1.70%
20.26%
2.76%
1.03%
0.25%
74.00%
Online (15 minutes ago):13
13 guests
no members

Ваш ИП:34.225.194.102

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

×

Порука

The text below is an information to solve a problem with the module BGMAX.
To not see, set the parameter 'Debug' = 'No' in module configuration,
#OK# BGMAX - PROMUCURKO BgMax:
Same day 00:00 = 01:35 = 23:59
Context:com_content+menuid=0+view=article
Image (abs): /www/webvol16/83/18nqn5igk89jbs1/promucurko.in.rs/public_html/images/PRVA.jpg
----------------------------
head => <style type="text/css">body {background:#FFFFFF url(https://www.promucurko.in.rs/images/PRVA.jpg) no-repeat center center fixed !important;} </style>
body =>

Bog nikom du`an ne ostaje

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Pri~a koju }u Vam ispri~ati je ona koju je meni ispri~ala moja majka koja ju je do`ivela, a ja }u Vama, da se zna da se pamti, pa da se ne{to i zapamti iz we i izvuku neki zakqu~ci.

            Naime, ova pri~a po~iwe kada je moja majka, rodom Bana}anka ube|ena od strane komunista, da napusti svoj rodni kraj i da ode u Bosnu da radi da tamo prosve}uje onaj narod, a Bosanke koje su se sa wom {kolovale za u~iteqicu do{le su u Vojvodinu, da jednom i one u`ivaju u `ivotu.

            Selo koje je moja mama dobila da bude u~iteqica, bilo je usta{ko leglo. De{avalo joj se dok razgovara neobavezno sa qudima iz sela da joj oni uz kafu i pi}e pri~aju kako su klali Srbe i srpsku decu. Ona je sve to sa u`asom slu{ala, ali imala je 20 godina, bila je sama, jedina Srpkiwa, ostali su poklani ili `ivi bacani vezani u Drinu.

            Elem, moju majku nisu zvali i tretirali kao Srpkiwu, nego kao Vojvo|anku. Vaqda je zahvaquju}i tom tretmanu, ona ostala `iva nije zaklana i ba~ena u Drinu.

            Ali dobro,.. mislim nije dobro ali to nije tema na{e pri~e. Ko jo{ danas razmi{qa o poklanim Srbima u Drugom svetskom ratu, Ko osim mo`da nekih ~etnika.

            Naime, dok je ona tamo radial i predavala imala je jednog |aka, koji je po zimi bos dolazio u {kolu, bos, jer otac nije imao pare DA MU KUPI OBU]U. Uprkos tome ni jedan jedini dan on nije izostao iz {kole. Bio je redovan. Ku}a mu je bila sat vremena hoda, kada oni idu od svoje ku}e, a ne mi koji smo iz Vojvodine. Dakle, za taj neki odnos prema {koli bio je izuzetno primeren.

            Imao je on oca, majka mu je umrla, koji je sam radio i izdr`avao celu porodicu. Jednom prilikom dok se moja majka vra}ala u selo, on je moju majku prepoznao po koraku i pitao je da li li je to ona i da li ho}e da zajedno idu kroz {umu, Sigrunije je, bezbednije je za wu. Moja majka je pristala. On je uz put pri~ao kako je, za vrema rata, klao Srbe, pa koliko i kako u kom selu, Moja majka je bila toliko u`asnuta, da nije mogla da prati ono {ta pri~a. On to nije osetio pri~ao je sa naro~itim zadovoqstvom, kako je klao decu, dok su roditeqi vri{tali. No pro{lo je i to.

            Za to naravno nije odgovarao tata – koqa~ nikada! Pa trebalo je da se razvija bratstvo i jedinstvo, a ne da se bave tamo nekim poklanim Srbima. Zar je tih Srba malo. Pa i ovako su najbrojniji, {ta ho}e.

            Do{ao je kraj {kolske godine. Moja majka je do{la do dana kada je trebalo da po~nu da se zakqu~uju ocene.  Bosonogi |ak je bio izuzetno lo{ |ak. Nije imao ni jednu pozitivnu ocenu iz matematike. Morao je da ponavqa razred. Slabo je i{lo sa ostalim predmetima ali iz matematike nije mogao da sabira i oduzima kad je be}i broj od 5. Na to je wegov otac – koqa~ poru~ivao mojoj majci da ne}e izneti `ivu glavu iz wihovog sela ako on, wegov sin ponavqa razred. To je Bosna, a ne Banat! Me|utim, moja majka je ro|ena i odrasla u Banatu ne u Bosni. Tako da se desilo ono {to je moralo, on je bosonogi de~ak je dobio 1 i tam u je ocena zakqu~ena.

            Tog dana kada su ocene zakqu~ivane bio je ina~e lep dan, kada se odjednom spusti nevreme. Ki{a, oluja, koja je lomila grawe i ~upala drve}e, besnela je nekih pola sata. Kada je pro{lo tih pola sata, vreme se smirilo i opet je bio lep dan.

            Kada se vreme sti{alo do {kole je do{ao domar, koji je mojoj majci rekao da je otac bosonogog |aka poginuo. Udario ga je grom! Gde je poginuo? Pa nedaleko od {kole! [ta je tamo radio? Pa krenuo je u {kolu gde je stanovala moja majka da je ubije! On je obe}ao mojoj majci da }e je ubiti, kao {to je ve} ubio mnogo svojom rukom, ako wegov sin ponavqa razred. Moja majka ga je oborila, dakle, ponavqao je i otac je krenuo da izvr{i svoju pretwu.

            Da, ono {to nisam napisao to je– moja majka se Bogu molila od detiwstva da je izbavi od svakoga zla i da je za{titi i da joj spasewe. Ono {to se molila sav svoj `ivot to je sada i dobila. SPASEWE! [TA JE DOBIO ONAJ KO JOJ JE PRETIO UBISTVOM? PA ONO ^IME JE PRETIO DRUGIMA. SMRT.

            Eto, tako glasi jedna od pri~a o mojoj majci i veri u Boga. Naravno, oni koji veruju da smo postali od majmuna, re}i }e … ali ja zbog wih ovo nisam pisao. Pisao sam za one koji kada ka`u re~ O^E, di`u glavu gore i pomisle na svog NEBESKOG OCA!

            AMIN!

           


 

You have no rights to post comments

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Srbi izme|u naroda i nacije

              [ta su Srbi narod ili nacija? Usu|ujem se da ka`em i jedno i drugo. Oni koji su pripadnici naroda su to zato {to su im roditeqi Srbi ili zato {to `ive u Srbiji ili im je otac Srbin, pa se nekako samim tim opredequju da budu Srbi. Oni to ne do`ivqavaju to ka ne{to posebno, ne smatraju da srpstvo ima neki sadr`aj, koji treba privatiti zato {to su Srbi. Srpstvo je biolo{ka kategorija koju kao tavku treba prihvatiti i ni{ta vi{e. To je kategorija kao bilo koja drugl.

               Pripadnici srpske nacije, su poreklom Srbi od oba roditeqa, jednog ili oni koji su ro|eni u Srbiji. Za razliku od pripadnika srpskog naroda oni ose}aju emotivnu vezu sa ostalim Srbima ma gde oni `iveli. Prva stvar je da svaki Srbin je dobro do{ao u koji

  Опширније...  
 • Kad ode . odu qudi koji su ti dragi

  Svako od nas zna da je smrt neminovna… da }emo svi jednog dana umreti, oti}i…  Tu ~iwenicu sam prihvatio kao dete ili … barem sam mislio da sam je prihvatio … Odlazile su bake i deke koje su bili stari, pa zatim neki bliski qudi od pogibije, te{ke bolesti. Niko nije oti{ao onako … samo legao i nije se probudio. To me je, verovatno nesvesno, u~vrstilo u uverewu da se ne umire od starosti nego od bolesti. Odlazili su mi dragi qudi, tetke, stri~evi, te~e, strine, re|e, bra}a, sestre ili neko tako

  Опширније...  
 • Bog nikom du`an ne ostaje

  Pri~a koju }u Vam ispri~ati je ona koju je meni ispri~ala moja majka koja ju je do`ivela, a ja }u Vama, da se zna da se pamti, pa da se ne{to i zapamti iz we i izvuku neki zakqu~ci.

              Naime, ova pri~a po~iwe kada je moja majka, rodom Bana}anka ube|ena od strane komunista, da napusti svoj rodni kraj i da ode u Bosnu da radi da tamo prosve}uje onaj narod, a Bosanke koje su se sa wom {kolovale za u~iteqicu do{le su u Vojvodinu, da jednom i one u`ivaju u `ivotu.

              Selo koje je

  Опширније...  
 • Srpske dinastije pre Nemawi}a


   

   
 • Doseqavawe Srba - istina ili mit?


   

   
 • Jovan Vladimir - prvi srpski svetac


   

   
 • Stefan Nemawa i bogumili


   

   
 • Kuma Biqa

               Kuma Biqa, kako sam zvali moju kumu Biqanu, bila je godinu dana starija od mene. Prvobitno prijateqica moje sestre Mirjana, da bi vremenom postala i moja. Voleo sam da se dru`im sa wom, ona nikada ni{ta nije radial iza le}a sve je znala da sune u lici pa kako ti bude. Bili smo veliki prijateqi, zajedno smo slavili slave, srpske i dr`avne nove godine, volela je i petarde ali da budu {to daqe od we.

              Kada god bi smo oti{li kod we sedeli smo na jastu~i}ima, Pri tom, svako

  Опширније...  
 • Deca iz doba mr`we

                 Doga|aj koji }u Vam opisati dogodio se na po~etku moje karijere, kada sam, po{to sam diplomirao po~eo da radim u prosveti. Kao i ve}ina po~etnika sam radio na odre|eno, vreme do povratka radnika sa bolobawa i sli~no.

              On mi se desio na kraju jednog tromese~ja, desio mi se u razredu koji su poha|ala deca iz centra grada, deca koja su po{la 6 – ti razred. To je onaj razred, kada su deca posledwi put deca, a ve} slede}e godine ulaze u pubertet koji se zavr{ava wihovim

  Опширније...  
 • Sancta simplicitas

  Sancta simplicitas

   

  Ka`e jedna pri~a, bila jednom jedna `ena, i pribli`avao joj se kraj. Nije mogla da se ne seti {ta je sve u `ivotu radial. Bli`i joj se kraj i sve je vi{e mu~ilo pitawe, [ta ako ima Boga, ako postoje raj i pakao? [ta ako STVARNO postoje i raj i pakao? [ta }e biti sa wom? [ta }e biti sa wenom du{om? DECE NEMA! Ne}e biti ko da se moli zaa wu. Bila je trudna … ko }e sada da se seti koliko puta,.. pomagala je vra~arama… krila je … {ta sve nije radial … uvek, uvek je uspela da

  Опширније...