PRETRAGA

OTVORITE SAJT NA VA[EM MOBILNOM URE\AJU

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 30 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

00806013
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
119
437
556
3124
11394
12220
806013

1.55%
18.41%
2.51%
0.94%
0.22%
76.38%
Online (15 minutes ago):8
8 guests
no members

Ваш ИП:3.238.113.236

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

×

Порука

The text below is an information to solve a problem with the module BGMAX.
To not see, set the parameter 'Debug' = 'No' in module configuration,
#OK# BGMAX - PROMUCURKO BgMax:
Same day 00:00 = 07:23 = 23:59
Context:com_content+menuid=0+view=article
Image (abs): /www/webvol16/83/18nqn5igk89jbs1/promucurko.in.rs/public_html/images/PRVA.jpg
----------------------------
head => <style type="text/css">body {background:#FFFFFF url(https://www.promucurko.in.rs/images/PRVA.jpg) no-repeat center center fixed !important;} </style>
body =>

Iskra – reklama ili ne{to drugo,

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

             Pri~a koju }u Vam ispri~ati desila se davno, u vreme dok je Josip Broz - `iveo i posle biolo{ke smrti u skladu sa sloganom I posle Tita, Tito.

            U to vreme bio sam student, u Srpskoj Atini – Novom Sadu. Studenent `eqan saznawa o svemu {to nam je bilo zabraweno da se zna. Nije bilo bitno da li }emo se sa tim idejam slo`iti ili ne. Potpuno nas nije interesovalo… interesovalo nas je samo da ~ujemo ne{to drugo – ne{to {to nije u skladu sa sloganom I posle Tita, Tito.

            Tako je jednom prilikom jedan naš prijatelj – poznanik – drugar – brat u Hristu ili kako bismo ga već odredili bio dovoljno lud da prenese preko granice nekoliko novena. Me]u tim novinama bilo je raznih ~asopisa, Savremenik, Beli orao, Sloboda iz ^ikaga, Glas Kanadskih Srba i na kraju ali ne i najmawe po zna~aju Iskra – list koji su izdavali pristalice Dimitrija Qoti}a. O ~etnicima smo imali nekakvu sliku, o Nedi}u tako|e, o Qoti}u – nikakvu. Nikavu koja bi bila koliko toliko utemeqena. O tome {ta su pisali o wemu oni na valsti nije nas interesovalo, Znali smo jedno – LA@U!

            Tako je ispalo da je nekako upravo ta Iskra – e bila naj~itanija, Qudi su ~itali, o~ekuju}i da na|u ne{to montruozno, bolesno, ali uprkos tome toga nismo nai{li. Bilo nam je sme{no – wihovo naivno Jugoslovenstvo ali to ve} nije tema …

            ^asopisi, su bili u jednom trenutku u Sremskim Karlovcima, na ~itawu. Ono {to nas je fasciniralo je ~iwenica da jet a osoba bila professor. Dakle, ne neki marginalac ili neki {untavi student – zamlata, ugledna profesorka.

            Mi, moja koleginica i ja smo se vra}ali uve~e ~ekaju}i autobus koji bi nas odvezao do Novog Sada. Dok smo ~ekali nai{la je tada milicija (isto {to i danas policija, samo je ono bila socijalisti~ka samoupravna). Pitala me ko sam, {ta radim, za{to sam tu i sl. E, sada u to vreme sam nosio bradu, Pretresli su me do gole ko`e {to se ka`e, Morao sam da skidam i atlet majcuk, a i pantalone do kolena. Morali su da provere da nemam negde ne{to opasno, {to }e da ugrozi wihov dr`avni poredak. Naravnoooo. ^upali su me za bradu, pa pobogu ona mo`e biti la`na, nalepqena, da sam ja neki opasan kriminalac. Mojoj koleginici nisu zavrili ni u ta{nu.

            Onda su nas upitali {to tu ~ekamo, odgovorili smo da ~ekamo autobus od Karlovaca do Novog Sada. Sada su se smilovali i rekli nam da autobus dolazi tek za … Da skratim, ponudili sun am da nas prevezu do Novog Sada.

Naravno!!!!!!!!

To smo oberu~ke prihvatili. Zar smo smeli da pomislimo da odbijemo?

Seo sam pozadi, dok je moja koleginica, sela napred, Naravno u wenoj kesi bile su … poga|ate – Iskre.

Kao {to mo`ete i da zakqu~ite dovezli su nas do Novog Sada, Pro{li smo semafor od Izvr{nog ve}a – Banovine, prema robnoj ku}i. Tu sun am stali, mi iza{li, Zapalili cigarete i krenuli ne{to da divanimo. Kada ………..

Jedan milicajac, ba{ mio, tr~i prema nama i nosi Iskre. Vi~e on:

 • Drugarice, drugarice, zaboravili ste ovo!
 • Kada nas je stigao samo je virnuo u torbu i video Iskra, E, sada treba ~itao~e da zna{ da je postojala fabrika koja se zvala Iskra i koja je pravila ku}ne aparate. Milicajac samo prozbori:
 • Zaboravili ste ove prospekte i kataloge. Ostali bi ste bez ku}nih aparata. Momentalno su mi se u glavi stvoprile scene mu~ewa u apsu. Batine, zabijawe eksera pod nokte, pu{tawe struje kroz telo i sl. Naslu{ao sam se kako komunisti mu~e protivnike po logorima i kazamatima.Possle mo`da pola sata, progovorila je:
 • U me}uvremenu, on je predao torbu sa Iskrama i oti{ao nazad do kola. Mi smo }utke produ`ili daqe, Ona nije htela da idemo wenoj ku}i bila je ube|ena da joj sleduje …
 • Na to se moja koleginica, samo nasmejala. A ja uko~io sam se kao kao da sam od kamena. Mogao je da me se~e testerom ne bi se pomakao ni milimetar.
 • Ipak, sve se dobro zavr{ilo. ^uva nas Bog!
 • Nisam mogao ni da se nasmejem. Godinama kada se setim toga doga|aja podilazila me je jeza sa jednim jedinim pitawe:
 • [ta bi bilo da je video {ta su stvarno Iskre.
 • Bog nas je ipak sa~uvao. E, sada da li od nas samih ili od milicajaca ili i jedno i drugo. Ona se vi{e tog doga|a ne se}a, Barem tako ka`e, a ja. Ja |u ga pamtiti dok sam `iv.

 

Comments   

+2 #1 Bojan 2019-01-14 00:14

Nisu preterano morali da brinu oko qudskih prava, nezavisne kontrole.
Pendrek su zvali "vaspitna palica". :-*
+2 #2 tene 2019-01-14 22:49
pa sada da li je bio poularni trista} ili neka druga kola nemogu da se setim. Ali lik pandura,sa vaspitnim palicama, TO SE NE ZABORAVQA!!!
KAKO PESMA KA@E
- SAMO NEMOJ PO GLAVI, PO GLAVI , DRU@E PLAVI.

You have no rights to post comments

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Marko [aptovi} o Studenici

   


   

   
 • O prijateqstvu

              [ta je ili boqe re}i ko je prijateq? Neki dan sam razgovarao sa jednim mojim kolegom o prijateqstvu. Rekao mi je da ne voli da ga neko zove ako nema razloga za to. Za{to ga zove ako nema neku potrebu za wim. Poku{ao sam da branim stanovi{te da se prijateq, ako je prijateq zove telefonom ili se svrati do wega, ~ak i onda kada za to nemamo ni povod, a kamoli razlog. Upravo ta ~iwenica da kod nekoga svratimo ili pozovemo telefonom da ga ~ujemo, kako je i {ta radi, ~ini ga na{im

  Опширније...  
 • Pri~e o intelektualcu

           Od kako sam ~uo za ovaj pojam u meni se rodila `eqa da to budem i postanem jednog dana. Prva stvar koja me mu~ila ko je i {ta je intelektualac?

              Dobro i visoko obrazovawe se podrazumeva. Ali mi je uvek bilo jasno da to nije dovoqno. Biti stru~wak je potrebno ali nije dovoqno da se bude intelektualac. Intelektualca mora da krasi i pona{awe i maniri. Prvo mora da po{tuje druge. Ne sme da ih vre|a, omalova`ava, poni`ava, ismejava, Pogotovu da ih vre|a i omalova`ava zato {to

  Опширније...  
 • „Za{to me zove{?“

  ^esto mi se de{ava da kada pozovem nekoga telefonom ili mu po{aqem poruku preko interneta, nekome koga smatram prijateqem, da mi postavi pitwe „za{to me zove{?“ Nekako se ose}am nelagodno tada. Naj~e{}e one koje smatram prijateqima zovem bez ikakvog konkretnog razloga zovem ih prosto zato {to su pripadnici mog socijalnog okru`ewa i zato {to me se ti~e wihova sudbin, wihov `ivot.

              Kada im ka`em da ih zovem zato {to jednostavno `elim da ih ~ujem, kako su, {ta rade, {ta se doga|a u

  Опширније...  
 • Srbi izme|u naroda i nacije

              [ta su Srbi narod ili nacija? Usu|ujem se da ka`em i jedno i drugo. Oni koji su pripadnici naroda su to zato {to su im roditeqi Srbi ili zato {to `ive u Srbiji ili im je otac Srbin, pa se nekako samim tim opredequju da budu Srbi. Oni to ne do`ivqavaju to ka ne{to posebno, ne smatraju da srpstvo ima neki sadr`aj, koji treba privatiti zato {to su Srbi. Srpstvo je biolo{ka kategorija koju kao tavku treba prihvatiti i ni{ta vi{e. To je kategorija kao bilo koja drugl.

             

  Опширније...  
 • Kad ode . odu qudi koji su ti dragi

  Svako od nas zna da je smrt neminovna… da }emo svi jednog dana umreti, oti}i…  Tu ~iwenicu sam prihvatio kao dete ili … barem sam mislio da sam je prihvatio … Odlazile su bake i deke koje su bili stari, pa zatim neki bliski qudi od pogibije, te{ke bolesti. Niko nije oti{ao onako … samo legao i nije se probudio. To me je, verovatno nesvesno, u~vrstilo u uverewu da se ne umire od starosti nego od bolesti. Odlazili su mi dragi qudi, tetke, stri~evi, te~e, strine, re|e, bra}a, sestre ili neko tako

  Опширније...  
 • Bog nikom du`an ne ostaje

  Pri~a koju }u Vam ispri~ati je ona koju je meni ispri~ala moja majka koja ju je do`ivela, a ja }u Vama, da se zna da se pamti, pa da se ne{to i zapamti iz we i izvuku neki zakqu~ci.

              Naime, ova pri~a po~iwe kada je moja majka, rodom Bana}anka ube|ena od strane komunista, da napusti svoj rodni kraj i da ode u Bosnu da radi da tamo prosve}uje onaj narod, a Bosanke koje su se sa wom {kolovale za u~iteqicu do{le su u Vojvodinu, da jednom i one u`ivaju u `ivotu.

              Selo koje je

  Опширније...  
 • Srpske dinastije pre Nemawi}a


   

   
 • Doseqavawe Srba - istina ili mit?


   

   
 • Jovan Vladimir - prvi srpski svetac