PRETRAGA

OTVORITE SAJT NA VA[EM MOBILNOM URE\AJU

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 57 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

00779541
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
385
381
5259
3038
12401
7873
779541

1.63%
19.44%
2.65%
0.99%
0.24%
75.05%
Online (15 minutes ago):7
7 guests
no members

Ваш ИП:34.239.173.144

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

×

Порука

The text below is an information to solve a problem with the module BGMAX.
To not see, set the parameter 'Debug' = 'No' in module configuration,
#OK# BGMAX - PROMUCURKO BgMax:
Same day 00:00 = 23:07 = 23:59
Context:com_content+menuid=0+view=article
Image (abs): /www/webvol16/83/18nqn5igk89jbs1/promucurko.in.rs/public_html/images/PRVA.jpg
----------------------------
head => <style type="text/css">body {background:#FFFFFF url(https://www.promucurko.in.rs/images/PRVA.jpg) no-repeat center center fixed !important;} </style>
body =>

Bog, Kraq i Otaxbina ili Kraqevina Jugoslavija u Drugom svetskom ratu

Оцена корисника:  3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Kada se polagala vojni~ka zakletva u Kraqevini Jugoslaviji, polagala se na vernost Bogu, kraqu i otaxbini. Zakliwalo se ~a{}u i `ivotom. Svaka zakletva predstavqa celinu. Dakle, kada se zakunete Bogu, kraqu i otaxbini, to je kao zakletva Ocu, Sinu i Svetome Duhu. Trgojstvo u Kraqevini nastalo je po ugledu na Carstvo Nebesko. Kao {to Nebesko trojstvo predsavqa celinu koja je neodvojiva i neraskidiva, tako i zemaqsko koje je nastalo po ugledu na Nebesko predstavqa celinu.

Naime ... Kao {to se ne da i ne mo`e odvojiti Sin od Oca i od Svetog Duha, ni Otac od Sina i Duha Svetoga, ni Duh Sveti od Oca i Sina, tako se ne mo`e odvoji Bog, kraq i otaxbine. Drugim re~ima, ne mo`e se biti veran Bogu, a protiv kraqa i otaxbine, ili biti veran kraqu, a biti protiv Boga i otaxbini i najzad biti za otaxbninu, a protiv Boga i kraqa. Odnosno mo`e se biti deklarativno ali to nije su{tinski.

Za{to je to va`no? Zato {to onaj koji pogazi zakletvu Bogu, on je pogazio zakletvu i kraqu i otaxbini, koje pogazio zakletvu kraqu, pogazio je Bogu i otaxbini, ko je pogazio zakletvu otaxbini, pogazio je Bogu i kraqu. Dakle, dovoqno je da se pogazi zakletva jednom od ovog zemaqskog trojstva, da bi bila poga`ena zakletva celom trojstvu. Kada se pogazi zakletva dva lica zemaqskog trojstva, naravno da je poga`ena i onom tre}em kako god da se on zvao.

U toku Drugog svetskog rata, na tlu Jugoslavije nastale su mnogo vojske. Neke su kao Hrvatska gradska i Hrvatska seoska sta`a nastale jo{ pre Drugog svetskog rata. Kada je zapo~eo rat, svaki vojnik je bio obavezan da po cenu `ivota i ~asti ispuni svoju zakletvu. Na `alost mnogi to nisu u~inili, neki zbog kukavi~luka, a neki zbog `eqe da ta dr`ava propadne i nestane. Ako prvih greh predstavqa slabost, koja je razumqiva i od koje se ~ovek pokajawem da iskupiti, druga predstavqa otvoreni ustajawe na Boga, na kraqa na otaxbinu. To je dakle satanizam. To nije samo slabost, koja se pokajawem iskupquje. Za satanizam, treba mnogo dubqe pokajawe i preobra`ewe, da bi se neko vratio na put Boga, na put spajawa Neba i Zemqe.

No vojska je pora`ena. Ka`u da je potpisana kapitulacija. To je la`! Nju je potpisao biv{i ministar. On kao biv{i nije imao prava da potpi{e taj akt. Odnosno wegov potpis na tom aktu vredi koliko i potpis bilo kog drugog punoletnog dr`avqanina Kraqevine Jugoslavije. Na tom aktu punova`an bi bio samo potpis aktuelnog ministra spoqnih poslova ili predsednika vlade, odnosno kraqa. Samo su wih trojica kao nosioci izvr{ne vlasti mogli da potpi{u ne{to {to bi obavezivalo dr`avu. Upavo i zato su morali kraq i vlada da odu iz zemqe. Samo wihov potpis obavezuje dr`avu. Ako oni odu nema ko da potpi{e pravno vaqani dokumenat koji bi obavezivao dr`avu. Mo`e se dr`ava okupirati, mo`e se podeliti ali to nije pravno vaqano, dok predstavnici izvr{ne vlasti ne stave svoj potpis.

Ponovimo dakle jo{ jednom zato su nosioci izvr{ne vlasti – kraq i vlada morali da odu iz zemqe. Zato potpis biv{eg ministra nema pravnu snagu.

Kraqevina Jugoslavija me|unarodno pravno nastavila je da postoji. Fakti~ki ona je bila okupirana. To {to je okupirana ne zna~i da ne postoji. Okupirane dr`ave po @enevskoj konveciji iz 1899 i 1907. godine imaju svoja prava. To je pravo na sopstvenu upravu u uslovima okupacije.

Polaze}i od ~iwenice da je dr`ava okupirana armijski |enaral Milan Nedi} je stvorio svoju vladu, sa svojim formacijama koje su zadr`ale vernost Bogu, kraqu i otaxbini.

Polaze}i od ~iwenice da okupirana dr`ava nije prestala da postoji pukovnik Mihajlovi} je na Ravnoj Gori okupio one koji su ostali verni svojoj zakletvi Bogu, kraqu i otaxbini.

Dakle, ni snage pod komandom Milana Nedi}a, ni pod komandom Dragoquba Mihailovi}a, nisu svoju zakletvu poglazile ve} su naprotiv ostale verne. Me|utim, postojale su vojske koje su tvrdile da su verne Bogu, ali ne i kraqau i otaxbini, odnosno da su verne otaxbini ali ne i Bogu i kraqu.

Partizani su bili formalno verni otaxbini u smislu da nisu bili za weno cepawe, ali oni nisu prihvatali pravni poredak Kraqevine, ve} su se zalagali za potpuno uni{tewe wenih temeqa. Borci su za ateizam, dakle za satanizam, za republiku, a protivv pravnog poretka. Dakle, oni ni ukom slu~aju ne mogu da se smatraju patriotama kada su izdali sve ono na {ta su se zakleli ~a{}u i `itovotm.

Hrvati, Albanci, Nemci. Ma|ari, Bugari  koji su izdali Kraqevinu, da bi podr`ali Hitlera, pogazili su vernost kraqu i otaxbinu, a time i Boga. Pokazali su da su sebe osudili na ovom svetu na smrt, a u onom, ako se ne pokaju na pakao. Prema tome, niko od wih ne mo`e da se smatra da mo`e, bez pokajawa da u|e u Raj.

To je vrlo va`no i zbog Alojzija Stepinca, koga neki ho}e da kanonizuju. On je podr`ao NDH, time je podr`ao one koji su pogazili zakletvu Bogu, kraqu i otaxbini, {to kao kardinal nije smeo da u~ini. ^ak, da  NDH nije izvr{ila nijedan zlog~in, to zna~i da su weni pripadnici jeretici – satanisti.

Naravno, to ne zna~i da su svi pripadnici vojski Mihailovi}a i Nedi}a oti{li u Raj. To samo zna~i da nisu automatski oti{li u pakao. Odnosno, da nisu morali da se pokaju zato {to su oti{li u vojske koje su izabrali, da bi oti{li u Raj.

 


 

You have no rights to post comments

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Pri~e o intelektualcu

           Od kako sam ~uo za ovaj pojam u meni se rodila `eqa da to budem i postanem jednog dana. Prva stvar koja me mu~ila ko je i {ta je intelektualac?

              Dobro i visoko obrazovawe se podrazumeva. Ali mi je uvek bilo jasno da to nije dovoqno. Biti stru~wak je potrebno ali nije dovoqno da se bude intelektualac. Intelektualca mora da krasi i pona{awe i maniri. Prvo mora da po{tuje druge. Ne sme da ih vre|a, omalova`ava, poni`ava, ismejava, Pogotovu da ih vre|a i omalova`ava zato {to imaju neki telesni nedostatak ili zato {to nisu iz wegovog kraja. Mora da bude nacionalista ali nikako {ovinista. Mora da sve pripadnike svoga naroda tretira jednako. Nikako ne sme ono {to se meni desilo da nekome iz drugog kraja Srbije smesti da radi

  Опширније...  
 • „Za{to me zove{?“

  ^esto mi se de{ava da kada pozovem nekoga telefonom ili mu po{aqem poruku preko interneta, nekome koga smatram prijateqem, da mi postavi pitwe „za{to me zove{?“ Nekako se ose}am nelagodno tada. Naj~e{}e one koje smatram prijateqima zovem bez ikakvog konkretnog razloga zovem ih prosto zato {to su pripadnici mog socijalnog okru`ewa i zato {to me se ti~e wihova sudbin, wihov `ivot.

              Kada im ka`em da ih zovem zato {to jednostavno `elim da ih ~ujem, kako su, {ta rade, {ta se doga|a u

  Опширније...  
 • Srbi izme|u naroda i nacije

              [ta su Srbi narod ili nacija? Usu|ujem se da ka`em i jedno i drugo. Oni koji su pripadnici naroda su to zato {to su im roditeqi Srbi ili zato {to `ive u Srbiji ili im je otac Srbin, pa se nekako samim tim opredequju da budu Srbi. Oni to ne do`ivqavaju to ka ne{to posebno, ne smatraju da srpstvo ima neki sadr`aj, koji treba privatiti zato {to su Srbi. Srpstvo je biolo{ka kategorija koju kao tavku treba prihvatiti i ni{ta vi{e. To je kategorija kao bilo koja drugl.

             

  Опширније...  
 • Kad ode . odu qudi koji su ti dragi

  Svako od nas zna da je smrt neminovna… da }emo svi jednog dana umreti, oti}i…  Tu ~iwenicu sam prihvatio kao dete ili … barem sam mislio da sam je prihvatio … Odlazile su bake i deke koje su bili stari, pa zatim neki bliski qudi od pogibije, te{ke bolesti. Niko nije oti{ao onako … samo legao i nije se probudio. To me je, verovatno nesvesno, u~vrstilo u uverewu da se ne umire od starosti nego od bolesti. Odlazili su mi dragi qudi, tetke, stri~evi, te~e, strine, re|e, bra}a, sestre ili neko tako

  Опширније...  
 • Bog nikom du`an ne ostaje

  Pri~a koju }u Vam ispri~ati je ona koju je meni ispri~ala moja majka koja ju je do`ivela, a ja }u Vama, da se zna da se pamti, pa da se ne{to i zapamti iz we i izvuku neki zakqu~ci.

              Naime, ova pri~a po~iwe kada je moja majka, rodom Bana}anka ube|ena od strane komunista, da napusti svoj rodni kraj i da ode u Bosnu da radi da tamo prosve}uje onaj narod, a Bosanke koje su se sa wom {kolovale za u~iteqicu do{le su u Vojvodinu, da jednom i one u`ivaju u `ivotu.

              Selo koje je

  Опширније...  
 • Srpske dinastije pre Nemawi}a


   

   
 • Doseqavawe Srba - istina ili mit?


   

   
 • Jovan Vladimir - prvi srpski svetac


   

   
 • Stefan Nemawa i bogumili


   

   
 • Kuma Biqa

               Kuma Biqa, kako sam zvali moju kumu Biqanu, bila je godinu dana starija od mene. Prvobitno prijateqica moje sestre Mirjana, da bi vremenom postala i moja. Voleo sam da se dru`im sa wom, ona nikada ni{ta nije radial iza le}a sve je znala da sune u lici pa kako ti bude. Bili smo veliki prijateqi, zajedno smo slavili slave, srpske i dr`avne nove godine, volela je i petarde ali da budu {to daqe od we.

              Kada god bi smo oti{li kod we sedeli smo na jastu~i}ima, Pri tom, svako

  Опширније...