PRETRAGA

OTVORITE SAJT NA VA[EM MOBILNOM URE\AJU

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 97 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

01873509
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
378
244
1138
1885
3248
13212
1873509

0.49%
5.86%
0.80%
0.30%
0.07%
92.48%
Online (15 minutes ago):3
3 guests
no members

Ваш ИП:44.221.66.130

NAJNOVIJI KORISNICI

  • Milorad
  • Zone
  • Паки
  • tene
  • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

Kuma Biqa

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

             Kuma Biqa, kako sam zvali moju kumu Biqanu, bila je godinu dana starija od mene. Prvobitno prijateqica moje sestre Mirjana, da bi vremenom postala i moja. Voleo sam da se dru`im sa wom, ona nikada ni{ta nije radial iza le}a sve je znala da sune u lici pa kako ti bude. Bili smo veliki prijateqi, zajedno smo slavili slave, srpske i dr`avne nove godine, volela je i petarde ali da budu {to daqe od we.

            Kada god bi smo oti{li kod we sedeli smo na jastu~i}ima, Pri tom, svako bi dobio svoju pepeqaru i svoju ~a{u za pi}e. Slavila je Sv. Jovana Krstiteqa 7. januara, tako da se tom prilikom ispeklo mnogo torti spremilo mnogo kola~a, da nismo mogli sve ni da probamo.

            Imala je dve osobenosti, Prva nikom nije dozvoqavala da joj plati pi}e. Tek posle mnogo, mnogo vremena dobio sam ja tu privilegiju. Niko drugi!!!

            Druga osobenost niko nije smeo da je slika, Nije volela slikawe. Za{to? Nikada nam nije rekla. Iz wenog pona{awa nismo mogli da zakqu~imo za{to to nije dozvoqsavala. Nismo mogli ni da pretpostavimo. Samo je meni dozvolila kada je do{la sa mu`em kod mene, na odbranu magistrarskog rada. 25. novebra 1998. godine je dozvolila da ih slikam oboje.

            Kao {to ste primetili na mene je bila bole}iva i zato mi je sve dozvoqavala {to je drugima bilo zabraweno.

            Jednom je, do{la je kod nas i zamolila je mene za jedan razgovor na samo. Kako je soba bila puna svi su morali da iza|u.

            U sobi smo ostali samo ona – Biqa i ja. Sipao sam joj sok, nazdravili smo i po~ela je da gricka kiki riki. Gledali smo se u ti{ini nekoliko minuta dok nije progovorila.

            - Treba{ ne{to da mi uradi{, a da mi unapred obe}a{ da }e{ pristati, pre nego {to ti ka`em {ta. Tako|e, nikome ne sme{ da ka`e{ za{to te zovem i gde }emo u subotu da idemo. Nikada nikome ne}e{ smeti da ka`e{ o tome bilo {ta.

            Bio sam {okiran, nikada mi ni{ta ni sli~no nije rekla. Ni sli~no. Poku{avao sam da barem ne{to saznam o tome {to treba da uradim ali nije vredelo ni{ta. Naravno nikada nikom nisam smeo da ka`em da sam to uradio. Prvo {to mi je palo na pamet je da treba nekoga da po{aem na onaj svet. Da li sam spreman da tako ne{to u~inim, da li bi ona tako ne{to tre`ila od mene i koji su razlozi zbog kojih bi tako ne{to tra`ila od mene. Znao sam je kao neku izrazito racionalnu osobu i ako je trebalo nekog da likvidiram, za tako ne{to su morali postojati jaki razlozi. Ona nikada to ne bi tra`ila iz ~istog hira, besa, }efa, Mogu samo da zamislim {ta joj je taj neko uradio ili poku{ao da uradi.

            A ja, Da li }u ja koji nisam profesionalac u tome odraditi tako ne{to, pri tome se pomiriti da }u da robijam jer nema {anse da su da izbegnem }orku. Da li sam spreman zbog moje velike prijateqice da robijam, Da provedem u zatvoru bar 10 godina.

            Ono {to sam siguran to je da su wu moju najboqu prijateqicu morali povrediti do sr`i. Da nije tako ne bi nikada tako ne{to tra`ila od mene. Sestara ima, brata nema, Od koga je krenula da tra`i podr{ku od MENE. ZNA^I MENI VERUJE I U DOBRU I U ZLU!

            Da li je tako ne{to dovoqno da robijam. Imam ne{to preko 30 godina, nisam o`ewen, nemam decu, nemam devojsku, Da li ja takav slu`im nekome i ne~emu. Ako za 10 godina iza|em iz zatvora, mo}i }u jo{ uvek da pomognem roditeqima, a ako Bog bude hteo na}i }u i `enu i o`eniti se.

            Odlu~io sam AKO ONA IMA TOLIKO POVEREWA DA ME ZAMOLI, GREH BI BIO IZNEVERITI POVEREWE.

            PRISTAO SAM!!!

            Sipao sam nam crno vino kucnuli se i rekao sam PRISTAJEM!

            Druga~ije nisam mogao sve i da sam hteo!

            Ona je zavr{ila sa grickawem kiki rikija, Izvadila jednu cigaretu sarajevske Drine, koju je pu{ila, zapalila povukla dim, i pogledav{i me u o~i rekla mi:

- Treba da mi bude{ kum na ven~awu. Ven~awe je u subotu, u Sremskim Karlovcima. Upravo si pristao da mi bude{ kum!

Samo {to nisam pao u nesvest.     

 


 

Comments powered by CComment