PRETRAGA

OTVORITE SAJT NA VA[EM MOBILNOM URE\AJU

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 28 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

00779512
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
356
381
5230
3038
12372
7873
779512

1.63%
19.44%
2.65%
0.99%
0.24%
75.05%
Online (15 minutes ago):7
7 guests
no members

Ваш ИП:34.239.173.144

NAJNOVIJI KORISNICI

  • Milorad
  • Zone
  • Паки
  • tene
  • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

×

Порука

The text below is an information to solve a problem with the module BGMAX.
To not see, set the parameter 'Debug' = 'No' in module configuration,
#OK# BGMAX - PROMUCURKO BgMax:
Same day 00:00 = 22:16 = 23:59
Context:com_content+menuid=0+view=article
Image (abs): /www/webvol16/83/18nqn5igk89jbs1/promucurko.in.rs/public_html/images/PRVA.jpg
----------------------------
head => <style type="text/css">body {background:#FFFFFF url(https://www.promucurko.in.rs/images/PRVA.jpg) no-repeat center center fixed !important;} </style>
body =>

Na posnoj slavi

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

                 Evo dragi moji po~iwe polako vreme slava, Vreme kada pravoslavni Srbi slave slavu ili odlaze na wu. Doma}ini, ko doma}ini, trude se da sve bude {to boqe spremqeno.

            Ovo je pri~a o ba{ jednom takvom doma}inu, koji je odlu~io da proslavi slavu kako prili~i i kako dolikuje, Bilo je tu sve}a, `ito, kola~, vino sve kako treba. Kupio je na{ doma}in i hrane, pi}a raznog, ta za slavu ne treba da se {tedi, treba da se poka`e, da se {to dostojanstvenije proslavi. Obe}ao mu sve{tenik, da }e do}i u wegovu ku}u da mu osveti kola~, `ito, vino i vodicu. E, tako ne{to zaslu`uje da se dostojno obele`i, proslavi.

            Odjednom ~uje se zvonce i glas sve{tenika

Á Poma`e Bog, sre}na slava doma}ine!

Á Hvala O~e, dobro mi do{li, samo da vidite kakvu sam slavu spremio, Pa jesmo ili nismo pravoslavci, odgvori mu doma}in.

            Sve{tenik u|e u ku}u sve ga je ve} ~ekalo, ikona, krst, tamjan, briket, kadionica, skupoceno vino, kola~, voda, `ito, sve {to treba.

            Sve{tenika svi redom poqubi{e u ruku, svi sre}ni, svi radosni, soba miri{e na tamjan, dok sve{tenik o~itava molitvu. Kada je zavr{io, okadio je i jelo i kola~e, pi}e, sve. Doma}ini su bili prezadovoqni.

            Odjednom se doma}in lupi po ~elu, Ne{to je zaboravio. Re~e `eni da da pi}e sve{teniku i momku pored wega, a on ode ~asak,

Sve{tenik i wegov pojac, sedo{e da se malo poslu`e, pa da krenu daqe ima jo{ sve~ara. Odjednom doma}in unese u sobu pe~eno prase,

Á Evo o~e ovo pe~ewe da osvetite,

            Sve{tenik se zabezeknu i jedva progovori:

Á Pa ovo je posna slava, danas se posti, ne jede se prase, jede se riba!

            Doma}in se zbuni, svi stado{e u ku}i, ne znaju {ta da ka`u, Svi u {oku. U {oku i sve{tenik. Doma}in odjednom zgrabi kadionicu i po~e da krsti prase govore}i:

Á Prase, prase, gudi, gudi, od sada riba budi! I nasmeja se i obrisav{i ~elo duboko uzdahnu.

 


Ova pri~a nije u osnovi moja, Wu je kao {alu ispri~ao moj student, Stefan Tomi}, danas student tre}e godine  istorije u Ni{u. Zamolio sam ga, a on mi je dao dozvolu da wegovu kratku pri~u obradim prio{irim i stavim na mog Promu}urka.Ovom prilikom mu se najtoplije zahvaqujem zbog toga.


 

You have no rights to post comments