PRETRAGA

OTVORITE SAJT NA VA[EM MOBILNOM URE\AJU

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 5 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

01868676
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
209
765
1322
2804
11627
13913
1868676

0.49%
5.88%
0.80%
0.30%
0.07%
92.45%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Ваш ИП:44.221.70.232

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

PROMU]UREWE ILI PROMU]URKO POVODOM JUBILEJA 500.000 PREGLEDA SAJTA

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Dragi moji posetioci osetio sam potrebu da Vam se obratim povodom ovog Na{eg velikog jubileja 500.000 pregleda ili pola miliona.

To je stvarno jubilej vredan pa`we.

Povodom 350.000 poseta 30. novembra 2019. obratio sam Vam se isto tako jednim tekstom gde sam opisao kako smo rasli i do{li do toga broja. Nema potebe da ponavqam sve ono {to sam tamo rekao. Sam ne{to vi{e od 14 meseci slavimo ve} pola miliona.

Ono {to `elim kao prvo da Vam se moji dragi posetioci zahvalim na tolikoj poseti. Bez Vas tolika pose}enost, razumqivo, ne bi bila mogu}a, popularnost, tako|e, Sve to dugujem Vama.

[ta je moto moga sajta?

Pa ono {to je u nazivu PROMU]URKO!

Promu}urimo o svetu oko nas. I ba{ u okviru toga PROMU]URKA postoje slede}e rubrike:

1)    PROMU]URKO I WEGOVI POD WINOM VLA[]U – 20 objava

2)    PROMU]URKOVA BA[TINA – 37 objava

3)    PROMU]URKOVA TERAPIJA – 20 objava

4)     PROMU]URKE O POSLU – 16 objava

5)    PROMU]URKOVA ZRNCA – 17 objava

6)    PROMU]URKOVE PROMU]URKE – 3 objave, 2 emisije i re~nik Srpski (al’ vojvo|anski) bez muke

7)     PROMU]URKO NA VOJVO|ANSKOM – 1 tekst

Zatim dolazi LALINO ISKUSTVO, To je deo samo za registrovane ~lanove. Ima samo jedan javan tekst.

Ono {to svaka grupa ima to su KOMENTARI. Kod mene na sajtu ih ima, Mogu da ih ostave samo registrovani ~lanovi.

Poglavqe VIDEO I ZVU^NA BA[TINA – 46 objava

OBAVE[TEWA, sadr`e informaciju kako da instalirate font koji }e Vam omogu}iti da ~itate objave.

Na PRIJAVI se registruju ~lanovu kada ulaze na sajt.

KONTAKT sadr`i mapu sajta.

^lanova registrovanih je bilo i vi{e, bilo nas je i mawe, neki su dolazili i odlazili, Svima koji su bili i oti{li `elimo sre}an put. Znamo da nije lako promu}uriti, nije lako biti Promu}urko. Za tako ne{to treba koristiti vijuge, pa ukqu~iti savest, estetiku, emocije i jo{ pone{to…

Dakle, sve ovo objave treba da Vas podstaknu da PROMU]URITE, da budete u skladu sa nazivom Promu}urko!

Znate, kada nam je Bog ve} dao mozak, da razlikujemo ta~no od net~nog, savest da razlikujemo dobro od lo{eg, dao emocije kao npr. qubav, sasose}awe, pra{tawe, estetski ukus za lepo, skladno, ne`no, za ne{to {to nagiwe savr{enstvu, Kada dam je dao jo{ mnogo, mnogo toga, trebali bi to da koristimo. Uvredi}emo ga ako ne koristimo ono {to nam je dao. Ali da bi to koristili treba nam neko znawe, saznawe, neko uputstvo za upotrebu.

Moj Promu}urko je pokazao kako to mi radimo. Kako promu}urimo na navedene teme. Trudili smo se da damo sve od sebe, da damo najboqe. Da je to imalo uspeh i da je dalo rezultate, svedo~i upravo va{ih pola miliona.

Nadamo se da smo i Vas naveli da promu}urite. Nemora odmah da bude … dovoqno je po~eti, Ovoliki broj posetilaca svedo~i, da broj Vas koji PROMU]URITE nije mali. Ako smo Vas podstakli u tome, dali podstrek Va{em promu}urewu onda smo postigli svoj ciq. AKO NAS PREVAZI\ETE, PA TO BI BILO SUPER. Kako je u~iteq dobar, tek ako |aci budu boqi od wega, to bi zna~ilo da smo super u~iteqi. A {ta vi{e jedan u~iteq po`eleti mo`e.

Trudili smo se da promu}urimo o pitawima identiteta, ali i o poslu, o tome kavu smo sve vlast imali i kako promu}urimo o woj, Video i zvu~na ba{tina su uglavnom beside i pesme, Besede, su uglavnom Oca Joila. Upoznao sam ga dok je bio monah u gorwem Ostrogu. ^uvar kivota Sv. Vasilija Ostro{kog, Bio je britak na jeziku, o{trouman u zapa`awu, ~ovek sa jakom verom i molitvom. Ostalo su pesme koje poti~u sa {ireg srpskog prostora. Pokazujemo da nismo samo Vojvo|ani, nego da prihvatamo i uva`avamo i ostale Srbe.

Na kraju ali ne i posledwe po zna~aju, poru~ujemo Vam dragi moji PROMU]URCI: HVALA VAM NA PASETAMA, HVALA VAM [TO ^ITATE NA[E OBJAVE, NADAM SE DA SMO VAS ZAINTRIGIRALI DA PROMU}URITE,

ISKRENO I OD SRCA VA[ PROMU]URKO. 5. FEBRUAR 2021. GODINE.


 

Comments powered by CComment

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Pri~a o jednom „stru~waku“ i jednom konkursu

   

  Dragi moji, onomad sam Vam pisao o ~oveku koji zbog politike nije mogao da se zaposli, za vreme socijalizma, pa se izdr`avao pi{u}i drugima diplomske, magistarske i doctorate. E, ovo je nastavak pri~e o wemu.

              Naime, dojadilo i wemu da `ivi od pisawa drugima diplomskih, magistarskih i doktorskih i re{i da zatra`i i da dobije kao i svi normalni qudi dr`avni pardom, po{to je sve bila dru{tvena svojina, a ne dr`avna, da dobije dru{teni posao.

              Konkurisao je na raznim mestima i bio je odbijen. To ste mogli i da pretpostavite.

              Ali …

              U jednoj radnoj organizaciji, {to bi danas rekli u preduze}u bio je direktnor jedan kome ne on napisao i diplomski i magistarski. Povremeno mu je pisao i radove

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • O jednom piscu, koji je ostao aniniman

  Upoznao sam ga 90 – tih godina 20 – og veka u Beogradu. Ve} tada je imao preko 70. godina. Voleo je da se pojavquje i da dr`i govore na nacionalnim skupovima u to vreme. Pri tome nije bilo bitno da li su to ravnogorski, zbora{ki ili neki tre}i skupovi – bitno je samo da su bili srpski.

              Ono {to se o wemu znalo nije bilo ba{ mnogo. Poticao je negde sa dana{weg juga Srbije, Zna se da je studirao, [ta je studirao niko ta~no nije znao, Da li je zavr{io … ni to niko nije znao. On sam

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • ]utawe

                  Zovem te ne javqa{a se, Do|em kod tebe ku}i i dozivam Te. Ni tada ne otvara{ vrata. Sretnem te na ulici izbegava{ me. Posao koji se koliko Tebe, ti~e i mene, ne zove{ me, ve} me zaobilazi{.

              Setih se re~i napisanih Mire Furlan. „ i onim kolegama, prijateqima i znancima koji mi svojom {utwom daju do znawa da na wih vi{e ne računam. Kome zapravo pi{em ovo pismo? Tko }e ga pro~itati? Tko }e ga htjeti pro~itati?“

              Ako sam ih nekada ne~im uvredio, {to mi ne

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • ZAKONODAVNA DELATNOST KRAQA MILUTINA

   

   


   

  Write comment (0 Comments)  
 • Mo`ete li biti ili imati pravog prijateqa?

  Da li ste ili boqe re}i koliko ste puta ~uli da se qudi `ale kako danas nem pravih prijateqa. Svi se sa vama dru`e dok im trebate, a kada ih iskoristite … Ne znam za vas ali ja sam to slu{ao takore}i svakodnevno.

  Ono {to je bilo interesantno to je da qudi koji su meni slovili kao pravi prijateqi, kukaju kako nema pravih prijateqa. Nesvesno su mi slali poruku da im ja nisam pravi prijateq. [ta sam? Ne mogu da pretpostavim. Povr{ni prijateq, poznanink ili ve} {ta ali pravi prijateq ne.

  Dobro

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Itelektualci gde ste?

  Kada sam bio mali, i{ao u {kolu, prvo osnovnu, pa sredwu, kada sam studirao, uvek su postojali qudi koji se nisu neposredno bavili politikom ali su bili kriti~ka misao dru{tva u kojem smo `iveli. Oni su bili qudi koji su tuma~ili doga|aje, komentarisali politi~ku situacuju, nudili re{ewe iz we, U tim svojim stavovima kod wih je mogao da se uo~i kontinuitet. Ono {to je moglo da se oseti u wihovim istupawima, to je odsustvo arogancije, svesnost o te{koj situaciji u kojoj se nalazimo i poku{aj da

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • O odgovornosti

  Onima koji prate mog Promu}urka mogu da primate da odavno nisam objavio ni jedan tekst. To wihovo zapa`awe je ta~no i tu nema {ta da zamerim. Postavqa se pitawe za{to?

              Nije da nisam pisao ni{ta. Pisao sam nekoliko tekstova. Ali ja po navici kada napi{em tekst ostavim ga da stoji neko vreme, vratim se ispravim sve gre{ke koje vidim ili ubla`im ili promenm neke stavove i onda ga pustim. Isto sam radio i sada.

  Ali…

  Kada je Promu}urko po~eo svoj `ivot, pose}ivalo ga je desetak qudi

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Parastos u Sremskim Karlovcima po 35 put

  Sve {to vreme daqe hita,

  Sve se ve}ma pro{lost grli,

  Sve se vi{e na{i mrtvi,

  ~ine nama ne umrli.

   

  Preosve}eni vladiko blagoslovite,

  Poma`e Bog draga bra}o i sestre,

   

               Poma`e Bog po 35 put, za redom na parastosu prvom gerilcu porobqene Evrope u borbi protiv Hitlera, protiv nacizma. Gerilcu  koji je po{tuju}i pravo odbio da prizna kapitulaciju od ne legetimnih predstavnika vlasti. Podsetimo se da je Aleksandar Cincar Markovi} bio BIV[I ministar i kao takav nije imao pravo da

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Autokefalnost SPC


   

  Write comment (0 Comments)  
 • SVE OSOLITI QUBAVQU

  ^esto ~ujem u razgovoru qudi u mojoj okolini, kako im je na poslu te{ko, kako su im kolege nesnosne, kako vlada lo{a atmosfera. Kako to prevazi}i? Kako u~initi odnose boqim?

              Razgovarao sam o tome sa mojim duhovnikom. On se nasmejao, blago me je upitao: {ta ja mislim za{to je tako? Odgovorio sam mu da je to zbog nedostatka razumevawa, nedostatka po{tovawa tu|e li~nosti i sli~no. Prihvatio je ali je rekao da postoji jo{ jedan dubqi razlog za to. Nisam mogao da u toku razgovora dam

  Write comment (0 Comments) Опширније...