PRETRAGA

OTVORITE SAJT NA VA[EM MOBILNOM URE\AJU

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 29 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

00806012
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
118
437
555
3124
11393
12220
806012

1.55%
18.41%
2.51%
0.94%
0.22%
76.38%
Online (15 minutes ago):10
10 guests
no members

Ваш ИП:3.238.113.236

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

PROMU]UREWE ILI PROMU]URKO POVODOM JUBILEJA 500.000 PREGLEDA SAJTA

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Dragi moji posetioci osetio sam potrebu da Vam se obratim povodom ovog Na{eg velikog jubileja 500.000 pregleda ili pola miliona.

To je stvarno jubilej vredan pa`we.

Povodom 350.000 poseta 30. novembra 2019. obratio sam Vam se isto tako jednim tekstom gde sam opisao kako smo rasli i do{li do toga broja. Nema potebe da ponavqam sve ono {to sam tamo rekao. Sam ne{to vi{e od 14 meseci slavimo ve} pola miliona.

Ono {to `elim kao prvo da Vam se moji dragi posetioci zahvalim na tolikoj poseti. Bez Vas tolika pose}enost, razumqivo, ne bi bila mogu}a, popularnost, tako|e, Sve to dugujem Vama.

[ta je moto moga sajta?

Pa ono {to je u nazivu PROMU]URKO!

Promu}urimo o svetu oko nas. I ba{ u okviru toga PROMU]URKA postoje slede}e rubrike:

1)    PROMU]URKO I WEGOVI POD WINOM VLA[]U – 20 objava

2)    PROMU]URKOVA BA[TINA – 37 objava

3)    PROMU]URKOVA TERAPIJA – 20 objava

4)     PROMU]URKE O POSLU – 16 objava

5)    PROMU]URKOVA ZRNCA – 17 objava

6)    PROMU]URKOVE PROMU]URKE – 3 objave, 2 emisije i re~nik Srpski (al’ vojvo|anski) bez muke

7)     PROMU]URKO NA VOJVO|ANSKOM – 1 tekst

Zatim dolazi LALINO ISKUSTVO, To je deo samo za registrovane ~lanove. Ima samo jedan javan tekst.

Ono {to svaka grupa ima to su KOMENTARI. Kod mene na sajtu ih ima, Mogu da ih ostave samo registrovani ~lanovi.

Poglavqe VIDEO I ZVU^NA BA[TINA – 46 objava

OBAVE[TEWA, sadr`e informaciju kako da instalirate font koji }e Vam omogu}iti da ~itate objave.

Na PRIJAVI se registruju ~lanovu kada ulaze na sajt.

KONTAKT sadr`i mapu sajta.

^lanova registrovanih je bilo i vi{e, bilo nas je i mawe, neki su dolazili i odlazili, Svima koji su bili i oti{li `elimo sre}an put. Znamo da nije lako promu}uriti, nije lako biti Promu}urko. Za tako ne{to treba koristiti vijuge, pa ukqu~iti savest, estetiku, emocije i jo{ pone{to…

Dakle, sve ovo objave treba da Vas podstaknu da PROMU]URITE, da budete u skladu sa nazivom Promu}urko!

Znate, kada nam je Bog ve} dao mozak, da razlikujemo ta~no od net~nog, savest da razlikujemo dobro od lo{eg, dao emocije kao npr. qubav, sasose}awe, pra{tawe, estetski ukus za lepo, skladno, ne`no, za ne{to {to nagiwe savr{enstvu, Kada dam je dao jo{ mnogo, mnogo toga, trebali bi to da koristimo. Uvredi}emo ga ako ne koristimo ono {to nam je dao. Ali da bi to koristili treba nam neko znawe, saznawe, neko uputstvo za upotrebu.

Moj Promu}urko je pokazao kako to mi radimo. Kako promu}urimo na navedene teme. Trudili smo se da damo sve od sebe, da damo najboqe. Da je to imalo uspeh i da je dalo rezultate, svedo~i upravo va{ih pola miliona.

Nadamo se da smo i Vas naveli da promu}urite. Nemora odmah da bude … dovoqno je po~eti, Ovoliki broj posetilaca svedo~i, da broj Vas koji PROMU]URITE nije mali. Ako smo Vas podstakli u tome, dali podstrek Va{em promu}urewu onda smo postigli svoj ciq. AKO NAS PREVAZI\ETE, PA TO BI BILO SUPER. Kako je u~iteq dobar, tek ako |aci budu boqi od wega, to bi zna~ilo da smo super u~iteqi. A {ta vi{e jedan u~iteq po`eleti mo`e.

Trudili smo se da promu}urimo o pitawima identiteta, ali i o poslu, o tome kavu smo sve vlast imali i kako promu}urimo o woj, Video i zvu~na ba{tina su uglavnom beside i pesme, Besede, su uglavnom Oca Joila. Upoznao sam ga dok je bio monah u gorwem Ostrogu. ^uvar kivota Sv. Vasilija Ostro{kog, Bio je britak na jeziku, o{trouman u zapa`awu, ~ovek sa jakom verom i molitvom. Ostalo su pesme koje poti~u sa {ireg srpskog prostora. Pokazujemo da nismo samo Vojvo|ani, nego da prihvatamo i uva`avamo i ostale Srbe.

Na kraju ali ne i posledwe po zna~aju, poru~ujemo Vam dragi moji PROMU]URCI: HVALA VAM NA PASETAMA, HVALA VAM [TO ^ITATE NA[E OBJAVE, NADAM SE DA SMO VAS ZAINTRIGIRALI DA PROMU}URITE,

ISKRENO I OD SRCA VA[ PROMU]URKO. 5. FEBRUAR 2021. GODINE.


 

You have no rights to post comments

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Marko [aptovi} o Studenici

   


   

   
 • O prijateqstvu

              [ta je ili boqe re}i ko je prijateq? Neki dan sam razgovarao sa jednim mojim kolegom o prijateqstvu. Rekao mi je da ne voli da ga neko zove ako nema razloga za to. Za{to ga zove ako nema neku potrebu za wim. Poku{ao sam da branim stanovi{te da se prijateq, ako je prijateq zove telefonom ili se svrati do wega, ~ak i onda kada za to nemamo ni povod, a kamoli razlog. Upravo ta ~iwenica da kod nekoga svratimo ili pozovemo telefonom da ga ~ujemo, kako je i {ta radi, ~ini ga na{im

  Опширније...  
 • Pri~e o intelektualcu

           Od kako sam ~uo za ovaj pojam u meni se rodila `eqa da to budem i postanem jednog dana. Prva stvar koja me mu~ila ko je i {ta je intelektualac?

              Dobro i visoko obrazovawe se podrazumeva. Ali mi je uvek bilo jasno da to nije dovoqno. Biti stru~wak je potrebno ali nije dovoqno da se bude intelektualac. Intelektualca mora da krasi i pona{awe i maniri. Prvo mora da po{tuje druge. Ne sme da ih vre|a, omalova`ava, poni`ava, ismejava, Pogotovu da ih vre|a i omalova`ava zato {to

  Опширније...  
 • „Za{to me zove{?“

  ^esto mi se de{ava da kada pozovem nekoga telefonom ili mu po{aqem poruku preko interneta, nekome koga smatram prijateqem, da mi postavi pitwe „za{to me zove{?“ Nekako se ose}am nelagodno tada. Naj~e{}e one koje smatram prijateqima zovem bez ikakvog konkretnog razloga zovem ih prosto zato {to su pripadnici mog socijalnog okru`ewa i zato {to me se ti~e wihova sudbin, wihov `ivot.

              Kada im ka`em da ih zovem zato {to jednostavno `elim da ih ~ujem, kako su, {ta rade, {ta se doga|a u

  Опширније...  
 • Srbi izme|u naroda i nacije

              [ta su Srbi narod ili nacija? Usu|ujem se da ka`em i jedno i drugo. Oni koji su pripadnici naroda su to zato {to su im roditeqi Srbi ili zato {to `ive u Srbiji ili im je otac Srbin, pa se nekako samim tim opredequju da budu Srbi. Oni to ne do`ivqavaju to ka ne{to posebno, ne smatraju da srpstvo ima neki sadr`aj, koji treba privatiti zato {to su Srbi. Srpstvo je biolo{ka kategorija koju kao tavku treba prihvatiti i ni{ta vi{e. To je kategorija kao bilo koja drugl.

             

  Опширније...  
 • Kad ode . odu qudi koji su ti dragi

  Svako od nas zna da je smrt neminovna… da }emo svi jednog dana umreti, oti}i…  Tu ~iwenicu sam prihvatio kao dete ili … barem sam mislio da sam je prihvatio … Odlazile su bake i deke koje su bili stari, pa zatim neki bliski qudi od pogibije, te{ke bolesti. Niko nije oti{ao onako … samo legao i nije se probudio. To me je, verovatno nesvesno, u~vrstilo u uverewu da se ne umire od starosti nego od bolesti. Odlazili su mi dragi qudi, tetke, stri~evi, te~e, strine, re|e, bra}a, sestre ili neko tako

  Опширније...  
 • Bog nikom du`an ne ostaje

  Pri~a koju }u Vam ispri~ati je ona koju je meni ispri~ala moja majka koja ju je do`ivela, a ja }u Vama, da se zna da se pamti, pa da se ne{to i zapamti iz we i izvuku neki zakqu~ci.

              Naime, ova pri~a po~iwe kada je moja majka, rodom Bana}anka ube|ena od strane komunista, da napusti svoj rodni kraj i da ode u Bosnu da radi da tamo prosve}uje onaj narod, a Bosanke koje su se sa wom {kolovale za u~iteqicu do{le su u Vojvodinu, da jednom i one u`ivaju u `ivotu.

              Selo koje je

  Опширније...  
 • Srpske dinastije pre Nemawi}a


   

   
 • Doseqavawe Srba - istina ili mit?


   

   
 • Jovan Vladimir - prvi srpski svetac