PRETRAGA

OTVORITE SAJT NA VA[EM MOBILNOM URE\AJU

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 96 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

01873508
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
377
244
1137
1885
3247
13212
1873508

0.49%
5.86%
0.80%
0.30%
0.07%
92.48%
Online (15 minutes ago):3
3 guests
no members

Ваш ИП:44.221.66.130

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

O odgovornosti

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Onima koji prate mog Promu}urka mogu da primate da odavno nisam objavio ni jedan tekst. To wihovo zapa`awe je ta~no i tu nema {ta da zamerim. Postavqa se pitawe za{to?

            Nije da nisam pisao ni{ta. Pisao sam nekoliko tekstova. Ali ja po navici kada napi{em tekst ostavim ga da stoji neko vreme, vratim se ispravim sve gre{ke koje vidim ili ubla`im ili promenm neke stavove i onda ga pustim. Isto sam radio i sada.

Ali…

Kada je Promu}urko po~eo svoj `ivot, pose}ivalo ga je desetak qudi dnevno. Moji li~ni prijateqi. Mogao sam i pisao sam sve {to mi je padalo na pamet. Nisam razmi{qao mnogo o tome o ~emu i kako pi{em. Pa to {to pi{em ionako ~itaju moji prijateqi ili poznanici koji su u`ivo pola tih pri~a ve} ~uli.

Kada se broj onih koji ~itaju Promu}urka popeo na sto i nekoliko stotina po~eo sam ve} da razmi{qam o onome {to pi{em. Istina, to nije dugo trajalo ali sam barem u po~etku tako radio. Vremenom sam nastavqao da pi{em ali sam ipak vodio ra~una, {ta i kako. Prosto ose}ao sam odgovornost za ono {to iznosim jer ipak tim svojim pri~ama i tvrdwama uti~em na stavove svojih ~italaca.

Onda je odjednom po~etkom avgusta broj mojih posetilaca naglo je po~eo da ska~e. To je bilo po od 19 do 43 hiqadde posetilaca. Ovaj broj mi je izuzetno imponovao. Postao sam ponosan na ~iwenicu da mog Promu}urka toliko qudi pose}uje. Saznawe da je nekoliko dana bilo po 40.000 posetilaca odjednom je u meni probudila ODGOVORNOST. Naravno, ni kada ga je posetilo 20.000 qudi to nije bilo malo. Moj najpopularniji tekst Bog nikom du`an ne ostaje posetilo je preko 60.000 qudi. To je bilo istovremeno divno ali i tra`ilo je odgovornost. Kako ja to uti~em na qude, na moje posetioce, moje ~itaoce. Ono {to mi je palo u o~i to je da niko ne `eli da se u~lani na Promu}urka nego samo da ostanu gosti. Ipak, to nije mewalo su{tinu.

Nekoliko napisanih tekstova nisam objavio. Razmislio sam o odgovornosti za svako napisano slovo, zarez, re~, re~enicu, a kamoli za ceo tekst.

Odavno vi{e nisam dete, odavno sam punoletan i moram da budem odgovoran. Niko i ni{ta te odgovornosti ne mo`e da me oslobodi, Kao vernik ose}am se odgovornim pred Bogom, zatim pred svojim rodom, pred mojim prijateqima, prema prijateqima od kojih su ne~ije `ivotne pri~e iskori{}ene za tekstove u Promu}urku. I naravno ose}am se odgovornim i pred sobom. Da li }u se  jednog dana stideti, onoga {to sam napisao. Da li }e mi biti `ao, da li }e me biti sramota, nelagodno ili ne{to sli~no.

Za ovo relativno kratko vreme Promu}urka je posetilo preko pola miliona posetilaca. Ovo je prvi tekst koji objavqujem nakon toga. Mislim da se wega ne}u stideti

DOBRO MI DO[LI NA PROMU]URKA! SVE NAJBOQE.


 

Comments powered by CComment

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Pri~a o jednom „stru~waku“ i jednom konkursu

   

  Dragi moji, onomad sam Vam pisao o ~oveku koji zbog politike nije mogao da se zaposli, za vreme socijalizma, pa se izdr`avao pi{u}i drugima diplomske, magistarske i doctorate. E, ovo je nastavak pri~e o wemu.

              Naime, dojadilo i wemu da `ivi od pisawa drugima diplomskih, magistarskih i doktorskih i re{i da zatra`i i da dobije kao i svi normalni qudi dr`avni pardom, po{to je sve bila dru{tvena svojina, a ne dr`avna, da dobije dru{teni posao.

              Konkurisao je na raznim mestima i bio je odbijen. To ste mogli i da pretpostavite.

              Ali …

              U jednoj radnoj organizaciji, {to bi danas rekli u preduze}u bio je direktnor jedan kome ne on napisao i diplomski i magistarski. Povremeno mu je pisao i radove

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • O jednom piscu, koji je ostao aniniman

  Upoznao sam ga 90 – tih godina 20 – og veka u Beogradu. Ve} tada je imao preko 70. godina. Voleo je da se pojavquje i da dr`i govore na nacionalnim skupovima u to vreme. Pri tome nije bilo bitno da li su to ravnogorski, zbora{ki ili neki tre}i skupovi – bitno je samo da su bili srpski.

              Ono {to se o wemu znalo nije bilo ba{ mnogo. Poticao je negde sa dana{weg juga Srbije, Zna se da je studirao, [ta je studirao niko ta~no nije znao, Da li je zavr{io … ni to niko nije znao. On sam

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • ]utawe

                  Zovem te ne javqa{a se, Do|em kod tebe ku}i i dozivam Te. Ni tada ne otvara{ vrata. Sretnem te na ulici izbegava{ me. Posao koji se koliko Tebe, ti~e i mene, ne zove{ me, ve} me zaobilazi{.

              Setih se re~i napisanih Mire Furlan. „ i onim kolegama, prijateqima i znancima koji mi svojom {utwom daju do znawa da na wih vi{e ne računam. Kome zapravo pi{em ovo pismo? Tko }e ga pro~itati? Tko }e ga htjeti pro~itati?“

              Ako sam ih nekada ne~im uvredio, {to mi ne

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • ZAKONODAVNA DELATNOST KRAQA MILUTINA

   

   


   

  Write comment (0 Comments)  
 • Mo`ete li biti ili imati pravog prijateqa?

  Da li ste ili boqe re}i koliko ste puta ~uli da se qudi `ale kako danas nem pravih prijateqa. Svi se sa vama dru`e dok im trebate, a kada ih iskoristite … Ne znam za vas ali ja sam to slu{ao takore}i svakodnevno.

  Ono {to je bilo interesantno to je da qudi koji su meni slovili kao pravi prijateqi, kukaju kako nema pravih prijateqa. Nesvesno su mi slali poruku da im ja nisam pravi prijateq. [ta sam? Ne mogu da pretpostavim. Povr{ni prijateq, poznanink ili ve} {ta ali pravi prijateq ne.

  Dobro

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Itelektualci gde ste?

  Kada sam bio mali, i{ao u {kolu, prvo osnovnu, pa sredwu, kada sam studirao, uvek su postojali qudi koji se nisu neposredno bavili politikom ali su bili kriti~ka misao dru{tva u kojem smo `iveli. Oni su bili qudi koji su tuma~ili doga|aje, komentarisali politi~ku situacuju, nudili re{ewe iz we, U tim svojim stavovima kod wih je mogao da se uo~i kontinuitet. Ono {to je moglo da se oseti u wihovim istupawima, to je odsustvo arogancije, svesnost o te{koj situaciji u kojoj se nalazimo i poku{aj da

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • O odgovornosti

  Onima koji prate mog Promu}urka mogu da primate da odavno nisam objavio ni jedan tekst. To wihovo zapa`awe je ta~no i tu nema {ta da zamerim. Postavqa se pitawe za{to?

              Nije da nisam pisao ni{ta. Pisao sam nekoliko tekstova. Ali ja po navici kada napi{em tekst ostavim ga da stoji neko vreme, vratim se ispravim sve gre{ke koje vidim ili ubla`im ili promenm neke stavove i onda ga pustim. Isto sam radio i sada.

  Ali…

  Kada je Promu}urko po~eo svoj `ivot, pose}ivalo ga je desetak qudi

  Comments powered by CComment

  Опширније...  
 • Parastos u Sremskim Karlovcima po 35 put

  Sve {to vreme daqe hita,

  Sve se ve}ma pro{lost grli,

  Sve se vi{e na{i mrtvi,

  ~ine nama ne umrli.

   

  Preosve}eni vladiko blagoslovite,

  Poma`e Bog draga bra}o i sestre,

   

               Poma`e Bog po 35 put, za redom na parastosu prvom gerilcu porobqene Evrope u borbi protiv Hitlera, protiv nacizma. Gerilcu  koji je po{tuju}i pravo odbio da prizna kapitulaciju od ne legetimnih predstavnika vlasti. Podsetimo se da je Aleksandar Cincar Markovi} bio BIV[I ministar i kao takav nije imao pravo da

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Autokefalnost SPC


   

  Write comment (0 Comments)  
 • SVE OSOLITI QUBAVQU

  ^esto ~ujem u razgovoru qudi u mojoj okolini, kako im je na poslu te{ko, kako su im kolege nesnosne, kako vlada lo{a atmosfera. Kako to prevazi}i? Kako u~initi odnose boqim?

              Razgovarao sam o tome sa mojim duhovnikom. On se nasmejao, blago me je upitao: {ta ja mislim za{to je tako? Odgovorio sam mu da je to zbog nedostatka razumevawa, nedostatka po{tovawa tu|e li~nosti i sli~no. Prihvatio je ali je rekao da postoji jo{ jedan dubqi razlog za to. Nisam mogao da u toku razgovora dam

  Write comment (0 Comments) Опширније...