PRETRAGA

OTVORITE SAJT NA VA[EM MOBILNOM URE\AJU

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 22 гостију и један члан

 • sava

BROJ POSETA

01575004
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
461
337
2739
3378
461
14649
1575004

0.61%
7.24%
0.99%
0.37%
0.09%
90.71%
Online (15 minutes ago):10
9 guests
one members

Ваш ИП:44.220.249.141

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

O odgovornosti

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Onima koji prate mog Promu}urka mogu da primate da odavno nisam objavio ni jedan tekst. To wihovo zapa`awe je ta~no i tu nema {ta da zamerim. Postavqa se pitawe za{to?

            Nije da nisam pisao ni{ta. Pisao sam nekoliko tekstova. Ali ja po navici kada napi{em tekst ostavim ga da stoji neko vreme, vratim se ispravim sve gre{ke koje vidim ili ubla`im ili promenm neke stavove i onda ga pustim. Isto sam radio i sada.

Ali…

Kada je Promu}urko po~eo svoj `ivot, pose}ivalo ga je desetak qudi dnevno. Moji li~ni prijateqi. Mogao sam i pisao sam sve {to mi je padalo na pamet. Nisam razmi{qao mnogo o tome o ~emu i kako pi{em. Pa to {to pi{em ionako ~itaju moji prijateqi ili poznanici koji su u`ivo pola tih pri~a ve} ~uli.

Kada se broj onih koji ~itaju Promu}urka popeo na sto i nekoliko stotina po~eo sam ve} da razmi{qam o onome {to pi{em. Istina, to nije dugo trajalo ali sam barem u po~etku tako radio. Vremenom sam nastavqao da pi{em ali sam ipak vodio ra~una, {ta i kako. Prosto ose}ao sam odgovornost za ono {to iznosim jer ipak tim svojim pri~ama i tvrdwama uti~em na stavove svojih ~italaca.

Onda je odjednom po~etkom avgusta broj mojih posetilaca naglo je po~eo da ska~e. To je bilo po od 19 do 43 hiqadde posetilaca. Ovaj broj mi je izuzetno imponovao. Postao sam ponosan na ~iwenicu da mog Promu}urka toliko qudi pose}uje. Saznawe da je nekoliko dana bilo po 40.000 posetilaca odjednom je u meni probudila ODGOVORNOST. Naravno, ni kada ga je posetilo 20.000 qudi to nije bilo malo. Moj najpopularniji tekst Bog nikom du`an ne ostaje posetilo je preko 60.000 qudi. To je bilo istovremeno divno ali i tra`ilo je odgovornost. Kako ja to uti~em na qude, na moje posetioce, moje ~itaoce. Ono {to mi je palo u o~i to je da niko ne `eli da se u~lani na Promu}urka nego samo da ostanu gosti. Ipak, to nije mewalo su{tinu.

Nekoliko napisanih tekstova nisam objavio. Razmislio sam o odgovornosti za svako napisano slovo, zarez, re~, re~enicu, a kamoli za ceo tekst.

Odavno vi{e nisam dete, odavno sam punoletan i moram da budem odgovoran. Niko i ni{ta te odgovornosti ne mo`e da me oslobodi, Kao vernik ose}am se odgovornim pred Bogom, zatim pred svojim rodom, pred mojim prijateqima, prema prijateqima od kojih su ne~ije `ivotne pri~e iskori{}ene za tekstove u Promu}urku. I naravno ose}am se odgovornim i pred sobom. Da li }u se  jednog dana stideti, onoga {to sam napisao. Da li }e mi biti `ao, da li }e me biti sramota, nelagodno ili ne{to sli~no.

Za ovo relativno kratko vreme Promu}urka je posetilo preko pola miliona posetilaca. Ovo je prvi tekst koji objavqujem nakon toga. Mislim da se wega ne}u stideti

DOBRO MI DO[LI NA PROMU]URKA! SVE NAJBOQE.


 

Comments powered by CComment

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Mo`ete li biti ili imati pravog prijateqa?

  Da li ste ili boqe re}i koliko ste puta ~uli da se qudi `ale kako danas nem pravih prijateqa. Svi se sa vama dru`e dok im trebate, a kada ih iskoristite … Ne znam za vas ali ja sam to slu{ao takore}i svakodnevno.

  Ono {to je bilo interesantno to je da qudi koji su meni slovili kao pravi prijateqi, kukaju kako nema pravih prijateqa. Nesvesno su mi slali poruku da im ja nisam pravi prijateq. [ta sam? Ne mogu da pretpostavim. Povr{ni prijateq, poznanink ili ve} {ta ali pravi prijateq ne.

  Dobro, mislim nije dobro ali mi je jasno kada mi se ovako ispovede da im ja nisam pravi prijateq ili da oni u meni ne gledaju pravog prijateqa.

  Neke sam zvao da mi budu kumovi ali su to oni odbili.

  Po ~emu se neko poznaje da je sposoban da ima pravog

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Itelektualci gde ste?

  Kada sam bio mali, i{ao u {kolu, prvo osnovnu, pa sredwu, kada sam studirao, uvek su postojali qudi koji se nisu neposredno bavili politikom ali su bili kriti~ka misao dru{tva u kojem smo `iveli. Oni su bili qudi koji su tuma~ili doga|aje, komentarisali politi~ku situacuju, nudili re{ewe iz we, U tim svojim stavovima kod wih je mogao da se uo~i kontinuitet. Ono {to je moglo da se oseti u wihovim istupawima, to je odsustvo arogancije, svesnost o te{koj situaciji u kojoj se nalazimo i poku{aj da

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • O odgovornosti

  Onima koji prate mog Promu}urka mogu da primate da odavno nisam objavio ni jedan tekst. To wihovo zapa`awe je ta~no i tu nema {ta da zamerim. Postavqa se pitawe za{to?

              Nije da nisam pisao ni{ta. Pisao sam nekoliko tekstova. Ali ja po navici kada napi{em tekst ostavim ga da stoji neko vreme, vratim se ispravim sve gre{ke koje vidim ili ubla`im ili promenm neke stavove i onda ga pustim. Isto sam radio i sada.

  Ali…

  Kada je Promu}urko po~eo svoj `ivot, pose}ivalo ga je desetak qudi

  Comments powered by CComment

  Опширније...  
 • Parastos u Sremskim Karlovcima po 35 put

  Sve {to vreme daqe hita,

  Sve se ve}ma pro{lost grli,

  Sve se vi{e na{i mrtvi,

  ~ine nama ne umrli.

   

  Preosve}eni vladiko blagoslovite,

  Poma`e Bog draga bra}o i sestre,

   

               Poma`e Bog po 35 put, za redom na parastosu prvom gerilcu porobqene Evrope u borbi protiv Hitlera, protiv nacizma. Gerilcu  koji je po{tuju}i pravo odbio da prizna kapitulaciju od ne legetimnih predstavnika vlasti. Podsetimo se da je Aleksandar Cincar Markovi} bio BIV[I ministar i kao takav nije imao pravo da

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Autokefalnost SPC


   

  Write comment (0 Comments)  
 • SVE OSOLITI QUBAVQU

  ^esto ~ujem u razgovoru qudi u mojoj okolini, kako im je na poslu te{ko, kako su im kolege nesnosne, kako vlada lo{a atmosfera. Kako to prevazi}i? Kako u~initi odnose boqim?

              Razgovarao sam o tome sa mojim duhovnikom. On se nasmejao, blago me je upitao: {ta ja mislim za{to je tako? Odgovorio sam mu da je to zbog nedostatka razumevawa, nedostatka po{tovawa tu|e li~nosti i sli~no. Prihvatio je ali je rekao da postoji jo{ jedan dubqi razlog za to. Nisam mogao da u toku razgovora dam

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • O prijateqstvu

              [ta je ili boqe re}i ko je prijateq? Neki dan sam razgovarao sa jednim mojim kolegom o prijateqstvu. Rekao mi je da ne voli da ga neko zove ako nema razloga za to. Za{to ga zove ako nema neku potrebu za wim. Poku{ao sam da branim stanovi{te da se prijateq, ako je prijateq zove telefonom ili se svrati do wega, ~ak i onda kada za to nemamo ni povod, a kamoli razlog. Upravo ta ~iwenica da kod nekoga svratimo ili pozovemo telefonom da ga ~ujemo, kako je i {ta radi, ~ini ga na{im

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Pri~e o intelektualcu

           Od kako sam ~uo za ovaj pojam u meni se rodila `eqa da to budem i postanem jednog dana. Prva stvar koja me mu~ila ko je i {ta je intelektualac?

              Dobro i visoko obrazovawe se podrazumeva. Ali mi je uvek bilo jasno da to nije dovoqno. Biti stru~wak je potrebno ali nije dovoqno da se bude intelektualac. Intelektualca mora da krasi i pona{awe i maniri. Prvo mora da po{tuje druge. Ne sme da ih vre|a, omalova`ava, poni`ava, ismejava, Pogotovu da ih vre|a i omalova`ava zato {to

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • „Za{to me zove{?“

  ^esto mi se de{ava da kada pozovem nekoga telefonom ili mu po{aqem poruku preko interneta, nekome koga smatram prijateqem, da mi postavi pitwe „za{to me zove{?“ Nekako se ose}am nelagodno tada. Naj~e{}e one koje smatram prijateqima zovem bez ikakvog konkretnog razloga zovem ih prosto zato {to su pripadnici mog socijalnog okru`ewa i zato {to me se ti~e wihova sudbin, wihov `ivot.

              Kada im ka`em da ih zovem zato {to jednostavno `elim da ih ~ujem, kako su, {ta rade, {ta se doga|a u

  Write comment (0 Comments) Опширније...  
 • Srbi izme|u naroda i nacije

              [ta su Srbi narod ili nacija? Usu|ujem se da ka`em i jedno i drugo. Oni koji su pripadnici naroda su to zato {to su im roditeqi Srbi ili zato {to `ive u Srbiji ili im je otac Srbin, pa se nekako samim tim opredequju da budu Srbi. Oni to ne do`ivqavaju to ka ne{to posebno, ne smatraju da srpstvo ima neki sadr`aj, koji treba privatiti zato {to su Srbi. Srpstvo je biolo{ka kategorija koju kao tavku treba prihvatiti i ni{ta vi{e. To je kategorija kao bilo koja drugl.

             

  Write comment (0 Comments) Опширније...