PRETRAGA

OTVORITE SAJT NA VA[EM MOBILNOM URE\AJU

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 63 гостију и нема пријављених чланова

BROJ POSETA

00747050
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
33
221
885
2381
2111
9320
747050

1.75%
20.88%
2.84%
1.06%
0.25%
73.21%
Online (15 minutes ago):2
2 guests
no members

Ваш ИП:18.232.127.73

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

×

Порука

The text below is an information to solve a problem with the module BGMAX.
To not see, set the parameter 'Debug' = 'No' in module configuration,
#OK# BGMAX - PROMUCURKO BgMax:
Same day 00:00 = 04:20 = 23:59
Context:com_content+menuid=0+view=article
Image (abs): /www/webvol16/83/18nqn5igk89jbs1/promucurko.in.rs/public_html/images/PRVA.jpg
----------------------------
head => <style type="text/css">body {background:#FFFFFF url(http://www.promucurko.in.rs/images/PRVA.jpg) no-repeat center center fixed !important;} </style>
body =>

Deca iz doba mr`we

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

               Doga|aj koji }u Vam opisati dogodio se na po~etku moje karijere, kada sam, po{to sam diplomirao po~eo da radim u prosveti. Kao i ve}ina po~etnika sam radio na odre|eno, vreme do povratka radnika sa bolobawa i sli~no.

            On mi se desio na kraju jednog tromese~ja, desio mi se u razredu koji su poha|ala deca iz centra grada, deca koja su po{la 6 – ti razred. To je onaj razred, kada su deca posledwi put deca, a ve} slede}e godine ulaze u pubertet koji se zavr{ava wihovim punoletstvom.

            Utoliko {to su jo{ uvek deca o~ekujete od wih da jo{ uvek bude kod wih mnogo toga detiwasto, pa izme|u ostalog da nema ozbiqne mr`we, zavisti, zlobe i sli~no.

            Me|utim …

            Tih godina uveliko je trajao rat kojem se kraj nije nazirao. Srbi na po~etku rata nisu hteli da pobede nego da se razgrani~e. muslimani i Hrvati hteli su da osvoje celu Bosnu i Hercegovinu,a dr`ali su jedva tre}inu. Bili smo pod sankcijama i plate su bili ispod svakog minimuma. Ve}ina naroda je vegetirala na ivici gladi, dok je jedan mali, vrlo mali broj qudi se bogatio enormno. Sve se to odslikavalo i u {koli me|u |acima, me|u kolegama, svuda. Qude koje smo do ju~e znali kao socijalne slu~ajeve pojavqivali su se kao bogata{i, a oni koji su decenijama dobro stajali, zahvaquju}i dobrim platama, preko no}i su postajali socijalni slu~ajevi.

            U toj i takvoj situaciji svaka ocena je bila merena izme|u ostalog i time ko su roditeqi kojem sloju pripadaju. Jednom sam dao de~aku ~ija je majka frizerka, a otac radnik ~etvorku. To je izazvalo haos. Zar on socijalac da dobije ~etiri. On je kod moje prethodnice imao dvojku, Ko su i {ta su wegovi roditeqi! Deca su mi spomiwala ne{to {to je mom umu bilo strano, ja sam se formirao, za razliku od wih, u drugom vremenu, da WEGA I WEGOVE RODITEQE MOGU DA KUPE. Odgovorio sam im da koliko znam oni nisu na prodaju.

            Me|utim, ni ovaj slu~aj, koliko god bio surov nije bio ne{to najstra{nije {to sam do`iveo.

            Naime, imao sam u~enicu ~iji se otac dobro sna{ao u vremenu u kojem smo `iveli, {ta vi{e izuzetno dobro. Smatrao se prvim u na{em gradu koji je imao million maraka. Ona sama je bila vrlo bistra i slobodna da ka`e ono {to ostala deca mawe – vi{e ne bi imala hrabrosti. Tako je npr. bila u uxbeniku slika cara Du{ana, Kada sam je prozvao i rekao da li bi mogla ne{to da mi ka`e o wemu, ona mi je odgovorila: NARAVNO! Opisala mi je izgled krune, kolikio je kog dragog kamewa bilo u delu krunu koji mo`e da se vidi, a koliko u onom delu koji je za nas nevidqiv. Bio sam zabezeknut. Onda mi je navela dana{we cene tog dragog kamewa i rekla koliko bi to otprilike ko{talo danas. Zatim, sam je pitao ono {to se zove: normalo gradivo i to je odgovorila bez gre{ke i dobila je 5. [ta sam mogao drugo da joj dam? ZASLU@ILA JE.

            Elem, do{ao je dan da sam uskoro trebao da im zakqu~im ocene za tromese~je. Jedna grupa |aka me je sa~ekala posle ~asova i zamolila da ne{to porazgovaramo nasamo. Pristao sam. Znao sam da postoji mnogo toga {to je wih sramota da priznaju javno. Neka su deca, pri~alo se, imala po jedan obrok u toku dana. Niko to nije voleo javno da prizna ali znao sam da je toga bilo i kod mojih |aka i da me|u wima postoje socijalni slu~ajevi.

            Iznenadio sam se kada su me sa~ekali da napustim {kolsku zgradu, da ragovaraju sa mnom. Nije mi bilo jasno {ta je to {to nije ni za {kolsku zgradu.

            Jedan od wih mi je pri{ao i obratio mi se, dok su ostali gledali u mene otvorenih o~iju ne trep~u}i. Stajali su na korak iza wega. On je duboko uzdahnuo, po~eo da govori i DA PLA^E! WEGOVA MOLBA ME JE ZGRANULA I ODUZELA DAH. ON TJ. ONI SU OD MENE TRA@ILI DA SPOMENUTOJ U^ENICI KOJA MI JE OPISALA KRUNU CARA DU[ANA DAM 1 ZA TROMESE^JE. Da je pitam zadwi ~as ne{to {to ne}e znati i da joj dam 1.

            Bio sam najbla`e re~eno {okiran. Nikada mi nije palo na pamet da bi neko tako ne{to mogao da tra`i od mene. Nikada. Posle prvog {oka, kada sam se sabrao skoro sva su deca plakala od onih koja su me sa~ekala. Skoro sva. A na moje pitawe ZA[TO, ZBOG ^EGA, dobio sam odgovor: JA RAZUMEM SIROTIWU. Jednome od sirotiwe sam dao ~ak i ~etvorku.  Oti{ao sam, napustio sam razgovor obe}ao sam da nikad nikom ne}u re}i. Ovo {to sada pi{em… Smatram da obe}awe nisam prekr{io. Ni~ija imena nisam naveo. A ostalo i ako mo`e da se nasluti nema na~ina da se nasluti ko je taj jedan koji me je molio, a ni ko su ostali koji su stajali iza wega.

            Naravno, jedinicu joj nisam dao, Nisam mogao to ni kao pedagog, ni kao ~ovek. Ono {to mi je u vremenu koje je sledilo postalo jasno koliko deca, ~ak i deca, a ne odrasli qudi mrze, duboko iz dubine du{e one koji su u bilo ~emu boqi od wih.

Hvala ti Bo`e, {to mene nisi svrstao u wih.


 

You have no rights to post comments

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Kad ode . odu qudi koji su ti dragi

  Svako od nas zna da je smrt neminovna… da }emo svi jednog dana umreti, oti}i…  Tu ~iwenicu sam prihvatio kao dete ili … barem sam mislio da sam je prihvatio … Odlazile su bake i deke koje su bili stari, pa zatim neki bliski qudi od pogibije, te{ke bolesti. Niko nije oti{ao onako … samo legao i nije se probudio. To me je, verovatno nesvesno, u~vrstilo u uverewu da se ne umire od starosti nego od bolesti. Odlazili su mi dragi qudi, tetke, stri~evi, te~e, strine, re|e, bra}a, sestre ili neko tako blizak. Odlazili su zbog raka, neke druge te{ke bolesti, neki su bili ubijeni, neki poginuli,

              A onda ti jave jednoga dana da ti je oti{ao kum. Bio je stariji od mene 9 godina, Legao je, bilo mu je lo{e i nastavio je da spava. Tako

  Опширније...  
 • Bog nikom du`an ne ostaje

  Pri~a koju }u Vam ispri~ati je ona koju je meni ispri~ala moja majka koja ju je do`ivela, a ja }u Vama, da se zna da se pamti, pa da se ne{to i zapamti iz we i izvuku neki zakqu~ci.

              Naime, ova pri~a po~iwe kada je moja majka, rodom Bana}anka ube|ena od strane komunista, da napusti svoj rodni kraj i da ode u Bosnu da radi da tamo prosve}uje onaj narod, a Bosanke koje su se sa wom {kolovale za u~iteqicu do{le su u Vojvodinu, da jednom i one u`ivaju u `ivotu.

              Selo koje je

  Опширније...  
 • Srpske dinastije pre Nemawi}a


   

   
 • Doseqavawe Srba - istina ili mit?


   

   
 • Jovan Vladimir - prvi srpski svetac


   

   
 • Stefan Nemawa i bogumili


   

   
 • Kuma Biqa

               Kuma Biqa, kako sam zvali moju kumu Biqanu, bila je godinu dana starija od mene. Prvobitno prijateqica moje sestre Mirjana, da bi vremenom postala i moja. Voleo sam da se dru`im sa wom, ona nikada ni{ta nije radial iza le}a sve je znala da sune u lici pa kako ti bude. Bili smo veliki prijateqi, zajedno smo slavili slave, srpske i dr`avne nove godine, volela je i petarde ali da budu {to daqe od we.

              Kada god bi smo oti{li kod we sedeli smo na jastu~i}ima, Pri tom, svako

  Опширније...  
 • Deca iz doba mr`we

                 Doga|aj koji }u Vam opisati dogodio se na po~etku moje karijere, kada sam, po{to sam diplomirao po~eo da radim u prosveti. Kao i ve}ina po~etnika sam radio na odre|eno, vreme do povratka radnika sa bolobawa i sli~no.

              On mi se desio na kraju jednog tromese~ja, desio mi se u razredu koji su poha|ala deca iz centra grada, deca koja su po{la 6 – ti razred. To je onaj razred, kada su deca posledwi put deca, a ve} slede}e godine ulaze u pubertet koji se zavr{ava wihovim

  Опширније...  
 • Sancta simplicitas

  Sancta simplicitas

   

  Ka`e jedna pri~a, bila jednom jedna `ena, i pribli`avao joj se kraj. Nije mogla da se ne seti {ta je sve u `ivotu radial. Bli`i joj se kraj i sve je vi{e mu~ilo pitawe, [ta ako ima Boga, ako postoje raj i pakao? [ta ako STVARNO postoje i raj i pakao? [ta }e biti sa wom? [ta }e biti sa wenom du{om? DECE NEMA! Ne}e biti ko da se moli zaa wu. Bila je trudna … ko }e sada da se seti koliko puta,.. pomagala je vra~arama… krila je … {ta sve nije radial … uvek, uvek je uspela da

  Опширније...  
 • Na posnoj slavi

                   Evo dragi moji po~iwe polako vreme slava, Vreme kada pravoslavni Srbi slave slavu ili odlaze na wu. Doma}ini, ko doma}ini, trude se da sve bude {to boqe spremqeno.

              Ovo je pri~a o ba{ jednom takvom doma}inu, koji je odlu~io da proslavi slavu kako prili~i i kako dolikuje, Bilo je tu sve}a, `ito, kola~, vino sve kako treba. Kupio je na{ doma}in i hrane, pi}a raznog, ta za slavu ne treba da se {tedi, treba da se poka`e, da se {to dostojanstvenije proslavi. Obe}ao mu

  Опширније...