Deca iz doba mr`we

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

               Doga|aj koji }u Vam opisati dogodio se na po~etku moje karijere, kada sam, po{to sam diplomirao po~eo da radim u prosveti. Kao i ve}ina po~etnika sam radio na odre|eno, vreme do povratka radnika sa bolobawa i sli~no.

            On mi se desio na kraju jednog tromese~ja, desio mi se u razredu koji su poha|ala deca iz centra grada, deca koja su po{la 6 – ti razred. To je onaj razred, kada su deca posledwi put deca, a ve} slede}e godine ulaze u pubertet koji se zavr{ava wihovim punoletstvom.

            Utoliko {to su jo{ uvek deca o~ekujete od wih da jo{ uvek bude kod wih mnogo toga detiwasto, pa izme|u ostalog da nema ozbiqne mr`we, zavisti, zlobe i sli~no.

            Me|utim …

            Tih godina uveliko je trajao rat kojem se kraj nije nazirao. Srbi na po~etku rata nisu hteli da pobede nego da se razgrani~e. muslimani i Hrvati hteli su da osvoje celu Bosnu i Hercegovinu,a dr`ali su jedva tre}inu. Bili smo pod sankcijama i plate su bili ispod svakog minimuma. Ve}ina naroda je vegetirala na ivici gladi, dok je jedan mali, vrlo mali broj qudi se bogatio enormno. Sve se to odslikavalo i u {koli me|u |acima, me|u kolegama, svuda. Qude koje smo do ju~e znali kao socijalne slu~ajeve pojavqivali su se kao bogata{i, a oni koji su decenijama dobro stajali, zahvaquju}i dobrim platama, preko no}i su postajali socijalni slu~ajevi.

            U toj i takvoj situaciji svaka ocena je bila merena izme|u ostalog i time ko su roditeqi kojem sloju pripadaju. Jednom sam dao de~aku ~ija je majka frizerka, a otac radnik ~etvorku. To je izazvalo haos. Zar on socijalac da dobije ~etiri. On je kod moje prethodnice imao dvojku, Ko su i {ta su wegovi roditeqi! Deca su mi spomiwala ne{to {to je mom umu bilo strano, ja sam se formirao, za razliku od wih, u drugom vremenu, da WEGA I WEGOVE RODITEQE MOGU DA KUPE. Odgovorio sam im da koliko znam oni nisu na prodaju.

            Me|utim, ni ovaj slu~aj, koliko god bio surov nije bio ne{to najstra{nije {to sam do`iveo.

            Naime, imao sam u~enicu ~iji se otac dobro sna{ao u vremenu u kojem smo `iveli, {ta vi{e izuzetno dobro. Smatrao se prvim u na{em gradu koji je imao million maraka. Ona sama je bila vrlo bistra i slobodna da ka`e ono {to ostala deca mawe – vi{e ne bi imala hrabrosti. Tako je npr. bila u uxbeniku slika cara Du{ana, Kada sam je prozvao i rekao da li bi mogla ne{to da mi ka`e o wemu, ona mi je odgovorila: NARAVNO! Opisala mi je izgled krune, kolikio je kog dragog kamewa bilo u delu krunu koji mo`e da se vidi, a koliko u onom delu koji je za nas nevidqiv. Bio sam zabezeknut. Onda mi je navela dana{we cene tog dragog kamewa i rekla koliko bi to otprilike ko{talo danas. Zatim, sam je pitao ono {to se zove: normalo gradivo i to je odgovorila bez gre{ke i dobila je 5. [ta sam mogao drugo da joj dam? ZASLU@ILA JE.

            Elem, do{ao je dan da sam uskoro trebao da im zakqu~im ocene za tromese~je. Jedna grupa |aka me je sa~ekala posle ~asova i zamolila da ne{to porazgovaramo nasamo. Pristao sam. Znao sam da postoji mnogo toga {to je wih sramota da priznaju javno. Neka su deca, pri~alo se, imala po jedan obrok u toku dana. Niko to nije voleo javno da prizna ali znao sam da je toga bilo i kod mojih |aka i da me|u wima postoje socijalni slu~ajevi.

            Iznenadio sam se kada su me sa~ekali da napustim {kolsku zgradu, da ragovaraju sa mnom. Nije mi bilo jasno {ta je to {to nije ni za {kolsku zgradu.

            Jedan od wih mi je pri{ao i obratio mi se, dok su ostali gledali u mene otvorenih o~iju ne trep~u}i. Stajali su na korak iza wega. On je duboko uzdahnuo, po~eo da govori i DA PLA^E! WEGOVA MOLBA ME JE ZGRANULA I ODUZELA DAH. ON TJ. ONI SU OD MENE TRA@ILI DA SPOMENUTOJ U^ENICI KOJA MI JE OPISALA KRUNU CARA DU[ANA DAM 1 ZA TROMESE^JE. Da je pitam zadwi ~as ne{to {to ne}e znati i da joj dam 1.

            Bio sam najbla`e re~eno {okiran. Nikada mi nije palo na pamet da bi neko tako ne{to mogao da tra`i od mene. Nikada. Posle prvog {oka, kada sam se sabrao skoro sva su deca plakala od onih koja su me sa~ekala. Skoro sva. A na moje pitawe ZA[TO, ZBOG ^EGA, dobio sam odgovor: JA RAZUMEM SIROTIWU. Jednome od sirotiwe sam dao ~ak i ~etvorku.  Oti{ao sam, napustio sam razgovor obe}ao sam da nikad nikom ne}u re}i. Ovo {to sada pi{em… Smatram da obe}awe nisam prekr{io. Ni~ija imena nisam naveo. A ostalo i ako mo`e da se nasluti nema na~ina da se nasluti ko je taj jedan koji me je molio, a ni ko su ostali koji su stajali iza wega.

            Naravno, jedinicu joj nisam dao, Nisam mogao to ni kao pedagog, ni kao ~ovek. Ono {to mi je u vremenu koje je sledilo postalo jasno koliko deca, ~ak i deca, a ne odrasli qudi mrze, duboko iz dubine du{e one koji su u bilo ~emu boqi od wih.

Hvala ti Bo`e, {to mene nisi svrstao u wih.


 

Add comment


Security code
Refresh

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Deca iz doba mr`we

                 Doga|aj koji }u Vam opisati dogodio se na po~etku moje karijere, kada sam, po{to sam diplomirao po~eo da radim u prosveti. Kao i ve}ina po~etnika sam radio na odre|eno, vreme do povratka radnika sa bolobawa i sli~no.

              On mi se desio na kraju jednog tromese~ja, desio mi se u razredu koji su poha|ala deca iz centra grada, deca koja su po{la 6 – ti razred. To je onaj razred, kada su deca posledwi put deca, a ve} slede}e godine ulaze u pubertet koji se zavr{ava wihovim punoletstvom.

              Utoliko {to su jo{ uvek deca o~ekujete od wih da jo{ uvek bude kod wih mnogo toga detiwasto, pa izme|u ostalog da nema ozbiqne mr`we, zavisti, zlobe i sli~no.

              Me|utim …

  Опширније...  
 • Sancta simplicitas

  Sancta simplicitas

   

  Ka`e jedna pri~a, bila jednom jedna `ena, i pribli`avao joj se kraj. Nije mogla da se ne seti {ta je sve u `ivotu radial. Bli`i joj se kraj i sve je vi{e mu~ilo pitawe, [ta ako ima Boga, ako postoje raj i pakao? [ta ako STVARNO postoje i raj i pakao? [ta }e biti sa wom? [ta }e biti sa wenom du{om? DECE NEMA! Ne}e biti ko da se moli zaa wu. Bila je trudna … ko }e sada da se seti koliko puta,.. pomagala je vra~arama… krila je … {ta sve nije radial … uvek, uvek je uspela da

  Опширније...  
 • Na posnoj slavi

                   Evo dragi moji po~iwe polako vreme slava, Vreme kada pravoslavni Srbi slave slavu ili odlaze na wu. Doma}ini, ko doma}ini, trude se da sve bude {to boqe spremqeno.

              Ovo je pri~a o ba{ jednom takvom doma}inu, koji je odlu~io da proslavi slavu kako prili~i i kako dolikuje, Bilo je tu sve}a, `ito, kola~, vino sve kako treba. Kupio je na{ doma}in i hrane, pi}a raznog, ta za slavu ne treba da se {tedi, treba da se poka`e, da se {to dostojanstvenije proslavi. Obe}ao mu

  Опширније...  
 • Emisija - Spomenik Jovanu Jovanoviћu Zmaju u Rumi


   

   
 • O krivici i krivcu ili Kako anti~ka Gr~a `ivi i danas

  U anti~koj Gr~koj postojao je rob koji se zvao farmakosa ili farmakoza, Ali to nije toliko bitno. Bio je mu{karac, lep, stasit, kada ga vidi{ da se odu{evi{ wegovom lepotom, stasito{}u, wegovom harizmom. Ali {ta je jo{ za wega bitno. Bitno je to da je on hrawen, najboqom hranom, pio najboqa pi}a, dovodili su mu najle{e robiwe. Jednom re~ju on je u`ivao u pravom smislu te re~i. Nesre}nik verovatno nije ni znao za{to mu sve to rade i dokle }e to da mu rade.

              E onda, onda se desi ne{to

  Опширније...  
 • Neki od razloga za{to je propao socijalizam u Jugoslaviji

  Зашто социјализам није ваљао и зашто је пропао, односно зашто је пропала Југославија.

  1) Не можете на силу сиромашне извести из сиромаштва тако што ћете богате лишити богатства.

  2) Зато што једна особа добије без рада, друга особа мора радити без добитка.

  3) Власт не може некоме дати нешто што неком другом пре тога није одузела.

  4) Не можете

  Опширније...  
 • Kako je ^i~a Dra`a do{ao u Vojvodinu

  Помаже Бог драга браћо и сестре! Помаже Бог по 33 – ћи пут на парастосу човеку, и то каквом човеку, првом човеку који је после слома редовне војске Краљевине Југославио, наставио на тлу своје државе герилски или српски речено четнички рат

  Парастос по 33 – ћи пут у Сремским Карловцима, у српској Кареји, српске Свете Фрушке горе. То је нешто чиме ретко ко може да се похвали. Оно што треба истаћи је да ни 2020. године у време изолације због короне, није прекидан континуитет. И тада смо одржали

  Опширније...  
 • Kako kompleksi rade svoje ili jedna upotreba zmije

  Spadam u onu vrstu qudi koji smatraju da je normalno biti prema svakom korektan, ^ak i kada imam spor sa nekim koje neotesan tj. neobra|en istim vaspitawem kao ja, smatram da treba da dr`im do sebe i da se ne spu{tam na wegov nivo, do one mere do koje je to mogu}e, Kada vi{e nije mogu}e napravim potpunu distancu od te osobe.

              Ovaj slu~aj desio se mojoj majci, Bana}anski, kada je iz svog ravnog Banata, gde se najvi{e brdo zove bundeva, do{la u Rumu u Srem.

              Pri~u mi nije

  Опширније...  
 • Dobijawe kraqevske titule kod Srba, ra|awe prve kraqevine.


   

   
 • Nacionalizam, regionalizam ili ni{ta

  ^ovekd dana{wice, barem zadwih nekoliko vekova, a u slu~aju Srba jo{ od sredweg veka mogu}e je odrediti, kao pripadnika po veri, regiji, narodu, naciji, profesiji, politi~kom ube}ewu, kao oca, sina, brata, unuka ako je mu{karac ili kao majku, k}erku, sestru, unuku ako je `enskog pola.

              Mi }emo se u ovom tekstu pre svega baviti problemom etni~kog odre|ewa, kao i regionalnog. Svako od nas na osnovu etni~kog odre|ewa mo`e da se odredi kao Srvin, Ma|ar, Rumun i sli~no. To radi na osnovu

  Опширније...