Kako kompleksi rade svoje ili jedna upotreba zmije

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Spadam u onu vrstu qudi koji smatraju da je normalno biti prema svakom korektan, ^ak i kada imam spor sa nekim koje neotesan tj. neobra|en istim vaspitawem kao ja, smatram da treba da dr`im do sebe i da se ne spu{tam na wegov nivo, do one mere do koje je to mogu}e, Kada vi{e nije mogu}e napravim potpunu distancu od te osobe.

            Ovaj slu~aj desio se mojoj majci, Bana}anski, kada je iz svog ravnog Banata, gde se najvi{e brdo zove bundeva, do{la u Rumu u Srem.

            Pri~u mi nije ispri~ala ona. Ispri~ala mi je osoba koja je to mojoj majci uradila kada je ona do{la da radi u Sremu u Rumi. Pri~a po~iwe susretom u Domu zdravqa, gde sam se ja kao lepo vaspitan ~ovek najpristojnije javio biv{oj maminoj koleginici iako sam znao da ona i moja mama nisu nikada razgovarale. Razlog takvog odnosa bio mi je nepoznat. Moja majka o tome nije htela da pri~a. Samo mi je govorila da se we gadi kao ~oveka, u svakom pogledu.

            Ona, mamina koleginica se obradovala {to me vidi, ka`e kako joj je drago, pita me za mene, za sestru, za mamu, za tatu nije. On je u to vreme umro. Setila se i da sam o`ewen, pa pita i za moju porodicu. Naravno, pitao sam i ja wu za k}erku, unuke, kakav je ve} red.

            Tada ona po~ne svoju pri~u, @ao joj je {to ona i moja majka ne pri~aju vi{e od 50 godina. Ona nikada nije mogla da pomisli da }e moja majka da se na wenu {alu naqutiti. TOLIKO!!!

            Elem, one su bile u {koli i sada da li je bio {kolski odmor ili kraj nastave ili po~etak, to sada nije toliko ni bitno.

            Ona, doti~na koleginca, moja majka i wihove koleginice stajale su u dvori{tu {kole i pri~ale, U jednom trenutku koleginica je odlu~ila da se na{ali, pozvala je moju majku glasno, moja majka se okrenula. I tada se desio vrhunac moralnog dometa, sremske ili srema~ke obrazovne intaligencije. Mojoj majci bacilli su mrtvu zmiju u predeo stomaka. Moja majka je po~ela da vri{ti, a one su po~ele grohotom da se smeju. Ka`e koleginica, nije samo ona kriva, pa i druge su se kolenice smejale, pa ~ak i vi{e nego ona. Drugo, sve prisutne koleginice su znale {ta }e ona da uradi, nijedna se nije pobunila. Svaka je bila `eqna da vidi kako }e se moja majka Bana}anka poneti, kako }e reagovati.

            Tada joj je krenula suza iz oka. Da je znala, koliko }e se moja majka upla{iti, do`iveti {ok, koliko }e se naqutiti, pa nikada tako ne{to ne bi uradila. Zmija, rekla mi je, em nije bilo otrovnica, em nije bila `iva. Nisam joj ni{ta odgovorio. [ta da joj ka`em da je to moja mama trebala da zna u trenutku kada su bacilli zmiju na wu. Ina~e, zmija je ba{ ne{to {to qudi vole, obo`avaju da vide.

            Dok su se druge koleginice podse}ale tog doga|aja i ~esto ga prepri~avale, ona to nije radial, barem ne toliko ~esto.

            Pitao sam je ko je jo{ bio tu. Nabrojala mi je. Narvno sve sam osobe znao li~no i prakti~no sav moj `ivot. I{ao sam u tu osnovnu {kolu svih osam godina.

I pored toga majka, me je vaspitala da se svakoj od wih javim kada ih vidim. [ta da radim moja majka je iz Banata. Da treba da ka`em da me je tome u~io i moj otac koji je ro|en na Kosmetu u ku}i seoskog kmeta. I on mi je govorio da moram da im se javim da ga ne brukam. ^ovek ima jedan obraz i wega ~uva sav `ivot i izgra|u je ga. Dr`i do wega. Obraz to je ~ovek. Tako su me oni u~ili. Ja sam kao dobro dete mojih roditeqa prihvatio takav stav.

Ina~e, razgovor se zavr{io prozivkom medicinske sestre, koja nas je pozvala da u|emo. Ona mi dobaci da pozdravim moju mamu. Htela je jo{ ne{to da ka`e, u{ao sam unutra. I ona moja majka su u tom trenutku imale oko 80 godina. Mo`da je htela da zatra`i opro{taj. Nisam mogao daqe da slu{am.

Kada sam do{ao ku}i rekao sam majci da sam video wenu koleginicu, da ju je pozdravila,,, Htedoh re}i i za ragovor ali ona nije htela o tome da pri~a. Samo mi je rekla jedno glasno i odse~no dosta.

I sada kada se setim tog doga|aja koji se zbio pre vi{e od 50 godina, ne mogu da se ne pitam, kako je mogu}e, da se drugarice u~iteqice nisu postidele za sve te decenije ni jednom, za ono {to su uradila mojoj majci. Ni jedna. Ni jednom. One naravno nisu bile ka`wene. Pa one su se samo {alile, a drugo one su bnle i ~lanovi partije, Saveza komunista Jugoslavije. Moja majka nije. Dakle, kada bih hteo da budem zloban ali i dovoqno objektivanm, mogao bih da zakqu~im kako je taj vid {ale bio dozvoqen komunistima, nad onima koji to nisu.

I opet jo{ jednom ZA[TO, {ta je to u wihovom bi}u {to ih je navelo na tako ne{to.

Odgovor je mogu} samo jedan I TADA I KASNIJE I DO DANA[WEG DANA ONE SU IMALE, IMAJU I DO KRAJA SVOG ZEMNOG @IVOTA KOMPLEKS PREMA MOJOJ MAJCI KAO U^ITEQICI KOJA JE BILA ZA NEKOLIKO KLASA BOQA OD WIH. TAJ ^IN KOJE SU U SAGLASNOSI DRUGARICE U^ITEQICE URADILE PODRAZUMEVA STRAHOVITU MR@WU, A WIH JE MOGAO STVORITI SAMO KOMPLEKS.

MAJKO MOJA, PONOSIM SE TOBOM, KAO U^ITEQICOM. TO PRIZNAWE SU TI DALE SAME KOLEGINICE SVOJOM STRAHOVITOM MR@OM I KOMPLEKSIMA KOJE SI IM STVORILA.


 

Add comment


Security code
Refresh

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Emisija - Spomenik Jovanu Jovanoviћu Zmaju u Rumi


   

   
 • O krivici i krivcu ili Kako anti~ka Gr~a `ivi i danas

  U anti~koj Gr~koj postojao je rob koji se zvao farmakosa ili farmakoza, Ali to nije toliko bitno. Bio je mu{karac, lep, stasit, kada ga vidi{ da se odu{evi{ wegovom lepotom, stasito{}u, wegovom harizmom. Ali {ta je jo{ za wega bitno. Bitno je to da je on hrawen, najboqom hranom, pio najboqa pi}a, dovodili su mu najle{e robiwe. Jednom re~ju on je u`ivao u pravom smislu te re~i. Nesre}nik verovatno nije ni znao za{to mu sve to rade i dokle }e to da mu rade.

              E onda, onda se desi ne{to

  Опширније...  
 • Neki od razloga za{to je propao socijalizam u Jugoslaviji

  Зашто социјализам није ваљао и зашто је пропао, односно зашто је пропала Југославија.

  1) Не можете на силу сиромашне извести из сиромаштва тако што ћете богате лишити богатства.

  2) Зато што једна особа добије без рада, друга особа мора радити без добитка.

  3) Власт не може некоме дати нешто што неком другом пре тога није одузела.

  4) Не можете

  Опширније...  
 • Kako je ^i~a Dra`a do{ao u Vojvodinu

  Помаже Бог драга браћо и сестре! Помаже Бог по 33 – ћи пут на парастосу човеку, и то каквом човеку, првом човеку који је после слома редовне војске Краљевине Југославио, наставио на тлу своје државе герилски или српски речено четнички рат

  Парастос по 33 – ћи пут у Сремским Карловцима, у српској Кареји, српске Свете Фрушке горе. То је нешто чиме ретко ко може да се похвали. Оно што треба истаћи је да ни 2020. године у време изолације због короне, није прекидан континуитет. И тада смо одржали

  Опширније...  
 • Kako kompleksi rade svoje ili jedna upotreba zmije

  Spadam u onu vrstu qudi koji smatraju da je normalno biti prema svakom korektan, ^ak i kada imam spor sa nekim koje neotesan tj. neobra|en istim vaspitawem kao ja, smatram da treba da dr`im do sebe i da se ne spu{tam na wegov nivo, do one mere do koje je to mogu}e, Kada vi{e nije mogu}e napravim potpunu distancu od te osobe.

              Ovaj slu~aj desio se mojoj majci, Bana}anski, kada je iz svog ravnog Banata, gde se najvi{e brdo zove bundeva, do{la u Rumu u Srem.

              Pri~u mi nije

  Опширније...  
 • Dobijawe kraqevske titule kod Srba, ra|awe prve kraqevine.


   

   
 • Nacionalizam, regionalizam ili ni{ta

  ^ovekd dana{wice, barem zadwih nekoliko vekova, a u slu~aju Srba jo{ od sredweg veka mogu}e je odrediti, kao pripadnika po veri, regiji, narodu, naciji, profesiji, politi~kom ube}ewu, kao oca, sina, brata, unuka ako je mu{karac ili kao majku, k}erku, sestru, unuku ako je `enskog pola.

              Mi }emo se u ovom tekstu pre svega baviti problemom etni~kog odre|ewa, kao i regionalnog. Svako od nas na osnovu etni~kog odre|ewa mo`e da se odredi kao Srvin, Ma|ar, Rumun i sli~no. To radi na osnovu

  Опширније...  
 • PROMU]UREWE ILI PROMU]URKO POVODOM JUBILEJA 500.000 PREGLEDA SAJTA

  Dragi moji posetioci osetio sam potrebu da Vam se obratim povodom ovog Na{eg velikog jubileja 500.000 pregleda ili pola miliona.

  To je stvarno jubilej vredan pa`we.

  Povodom 350.000 poseta 30. novembra 2019. obratio sam Vam se isto tako jednim tekstom gde sam opisao kako smo rasli i do{li do toga broja. Nema potebe da ponavqam sve ono {to sam tamo rekao. Sam ne{to vi{e od 14 meseci slavimo ve} pola miliona.

  Ono {to `elim kao prvo da Vam se moji dragi posetioci zahvalim na tolikoj poseti. Bez

  Опширније...  
 • Sre}kica ili ti ma~e koje donosi sre}u

  Da, kako se ve} moglo primetiti ovo je pri~a o ma~etu u kojem smo svi mi uku}ani u`ivali, Ono je bilo izvor na{e radosti i sre}e. [ta }ete… To nisu bila ni kola, ni letovawe, ni kupovina ne~eg o ~emu mogu qudi samo da sawaju, Ne … to je bilo obi~no malo ma~e.

              Omacila ga je Macika, koju je na{ Maciko priveo i doveo u svoju tj. na{u ku}u. Nije pro{lo dugo kako je do{la u svoj novi dom, a Macika se omacila i na svet donela tri ma~eta. Prvo su posle samo nekoliko dana ubile ptice

  Опширније...  
 • Po{tovawe – {ta je to ili kako to be{e izgleda?

  Da li dragi moji ~itaoci jo{ pamtimo, razumemo, re~ po{tovawe. Da li ona u nama budi neke emocije, neka se}awa, na qude, neke qude, na neke doga|aje, na … bilo {ta i bilo koga?

              Da li …

              Ispri~a}u Vam pri~u o jednom primeru po{tovawa koje sam li~no do`iveo, Za istinitost ove pri~ mogu da Vam garantujem ako Vam to ne{to zna~i.

              Tamo negde oko 2010. godine u jednom gradu u centralnoj Srbiji, onome {to je spadalo u Beogradski pa{aluk, samo wegove ju`ne delove

  Опширније...