Pobeda u Crnoj Gori?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

            Prema najnovijim rezultatima opozicija je pobedila u Crnoj gori. Moram priznati da mi je kao Srbinu drago {to je ona opcija koja je za odrbranu crkve pobedila.

            Me|utim,..

            ^inilo se nama Srbima da je srpstvo pobedilo u Crnoj Gori jo{ 1989. kada su na vlast do{li Momir Bulatovi} i Milo \ukanovi}. Narod je krenuo u Crkvu okrenuo se Bogu, srpstvu, po~elo je vra}awe srpske nacionalne svesti. To je trajalo do negde 1996. godine. Tada je Milo okrenuo }urak i po~eo polako ali sigurno da se odvaja od srpstva. To je u po~etku podr`avao opoziciju iz Srbije, to je bila maska. Najve}u uslugu mu je nesvesno napravio mitropolit kada ga je 1996. godine odveo kod srpskog patrijarha.

            Neki su govorili da je to zbog Milo{evi}a, odnosno da nije Milo protiv Srbije nego protiv re`ima u Srbiji, To je naravno bila notorna glupost. Da je bilo antisrpstvo, a ne anti Milo{evi}ev stav, najboqe svedo~i ~iwenica da je on bio i protiv Ko{tunice i Srbije posle dolaska DOS – a na vlast. Ludilo i mr`wa su pobedili.

            Sve ostalo, otcepqewe, priznawe Kosmeta kao dr`ave, {irewe antisrpske histerije, stvarawe crnogorskog jezika, pa najzad i crkve samo su logi~ne posledice.

            E, sada ispada da je problem u Milo od 1996. godine do danas. Pa nije.

            Problem je u onome {to se doga|alo od 1941. godine. Ubijawe od strane usta{ko – komunisti~e strane sve{tenika, svih nacionalno istaknutih qudi, intelektualaca i sl. Tako su nastala popularna pasija grobqa u Crnoj Gori. Za{to pasija grobqa? Pa zato {to je na mesto gde su ubijani Srbi, od deteta do starca, stavqena je daska i za wu je zakucan mrtav pas.

            Ubijeno je tokom rata oko 70.000 Srba, da bi se mogla napraviti Crnogorska nacija. Sem toga, kada su oni uzeli vlast 45 godine, ko god bi po~eo da ispoqava srpsko nacionalno ose}awe bio je najstro`ije ka`wavan.

            Srpska pravoslavna crkva je desetkovana ubijawem 120 sve{tenika.

            KAO NAJBOLESNIJI DOGA]AJ IPAK SMATRAMO RU[EWE KAPELE NA LOV]ENU U KOJOJ SU BILE MO[TI WEGO[EVE. UMESTO TOGA POSTAVQEN JE PRAVOSLAVNI VLADIKA U FARANSKI HRAM. ON NIJE EGIPATSKI MNOGO BO@AC NEGO SRPSKI VLADIKA I SVETITEQ!

            [ta sada pitam se. Da li }e se setiti svega {to treba da se sete u Crnoj gori. Sve to nije ra|eno deset – dvadeset godina, ve} sa prekidom 70. Potpuno trajno sistematsko uni{tavawe srpstva. Da li }e se mo}i setiti, da li }e se setiti, da li znaju kako }e izgubqeno povratiti?

            Na nama je da vidimo. Pri tome treba da imamo na umu. Srpstvo je svog prvog svetiteqa dobilo u Dukqi – Svetog kraqa Jovana Vladimira. Srpstvo su odredili u velikoj meri Stefan Nemawa ro|en na tlu dana{we Podgorice. On i wegovi potomci su odredili Srbe u smislu identiteta. Zatim od srpskih svetorodnih dinastija, osim navedene dve, su jo{ [tiqanovi}i i Petrovi}i, Kosmet je dao Svetog cara Lazara, Vojvodina je dala Svete Brankovi}e. Dakle, izvan Crne Gore imamo dve svetorodne dinastije.

           U`a Srbija ni jednog, po svom poreklu. Bosna i Hercegovina ni jednog.

           U tome je zna~aj Crne Gore za srpstvo svi|alo se to nekome ili ne. I zato je va`no da se srpstvo u Crnoj Gori vrati sebi. Ne samo zbog sebe nego zbog srpstva u celini.


 

Add comment


Security code
Refresh

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • O krivici i krivcu ili Kako anti~ka Gr~a `ivi i danas

  U anti~koj Gr~koj postojao je rob koji se zvao farmakosa ili farmakoza, Ali to nije toliko bitno. Bio je mu{karac, lep, stasit, kada ga vidi{ da se odu{evi{ wegovom lepotom, stasito{}u, wegovom harizmom. Ali {ta je jo{ za wega bitno. Bitno je to da je on hrawen, najboqom hranom, pio najboqa pi}a, dovodili su mu najle{e robiwe. Jednom re~ju on je u`ivao u pravom smislu te re~i. Nesre}nik verovatno nije ni znao za{to mu sve to rade i dokle }e to da mu rade.

              E onda, onda se desi ne{to ... su{a, grad, poplava, bolest, epidemija, potone brod ili ve} ne{to sli~no. Za sve to neko mora biti kriv. I {ta mislite ko je progla{avan krivim. PA NARAVNO FARMAKOSA!

              Sav bes zajednice, frustracije koje su do`iveli i pretrpeli

  Опширније...  
 • Neki od razloga za{to je propao socijalizam u Jugoslaviji

  Зашто социјализам није ваљао и зашто је пропао, односно зашто је пропала Југославија.

  1) Не можете на силу сиромашне извести из сиромаштва тако што ћете богате лишити богатства.

  2) Зато што једна особа добије без рада, друга особа мора радити без добитка.

  3) Власт не може некоме дати нешто што неком другом пре тога није одузела.

  4) Не можете

  Опширније...  
 • Kako je ^i~a Dra`a do{ao u Vojvodinu

  Помаже Бог драга браћо и сестре! Помаже Бог по 33 – ћи пут на парастосу човеку, и то каквом човеку, првом човеку који је после слома редовне војске Краљевине Југославио, наставио на тлу своје државе герилски или српски речено четнички рат

  Парастос по 33 – ћи пут у Сремским Карловцима, у српској Кареји, српске Свете Фрушке горе. То је нешто чиме ретко ко може да се похвали. Оно што треба истаћи је да ни 2020. године у време изолације због короне, није прекидан континуитет. И тада смо одржали

  Опширније...  
 • Kako kompleksi rade svoje ili jedna upotreba zmije

  Spadam u onu vrstu qudi koji smatraju da je normalno biti prema svakom korektan, ^ak i kada imam spor sa nekim koje neotesan tj. neobra|en istim vaspitawem kao ja, smatram da treba da dr`im do sebe i da se ne spu{tam na wegov nivo, do one mere do koje je to mogu}e, Kada vi{e nije mogu}e napravim potpunu distancu od te osobe.

              Ovaj slu~aj desio se mojoj majci, Bana}anski, kada je iz svog ravnog Banata, gde se najvi{e brdo zove bundeva, do{la u Rumu u Srem.

              Pri~u mi nije

  Опширније...  
 • Dobijawe kraqevske titule kod Srba, ra|awe prve kraqevine.


   

   
 • Nacionalizam, regionalizam ili ni{ta

  ^ovekd dana{wice, barem zadwih nekoliko vekova, a u slu~aju Srba jo{ od sredweg veka mogu}e je odrediti, kao pripadnika po veri, regiji, narodu, naciji, profesiji, politi~kom ube}ewu, kao oca, sina, brata, unuka ako je mu{karac ili kao majku, k}erku, sestru, unuku ako je `enskog pola.

              Mi }emo se u ovom tekstu pre svega baviti problemom etni~kog odre|ewa, kao i regionalnog. Svako od nas na osnovu etni~kog odre|ewa mo`e da se odredi kao Srvin, Ma|ar, Rumun i sli~no. To radi na osnovu

  Опширније...  
 • PROMU]UREWE ILI PROMU]URKO POVODOM JUBILEJA 500.000 PREGLEDA SAJTA

  Dragi moji posetioci osetio sam potrebu da Vam se obratim povodom ovog Na{eg velikog jubileja 500.000 pregleda ili pola miliona.

  To je stvarno jubilej vredan pa`we.

  Povodom 350.000 poseta 30. novembra 2019. obratio sam Vam se isto tako jednim tekstom gde sam opisao kako smo rasli i do{li do toga broja. Nema potebe da ponavqam sve ono {to sam tamo rekao. Sam ne{to vi{e od 14 meseci slavimo ve} pola miliona.

  Ono {to `elim kao prvo da Vam se moji dragi posetioci zahvalim na tolikoj poseti. Bez

  Опширније...  
 • Sre}kica ili ti ma~e koje donosi sre}u

  Da, kako se ve} moglo primetiti ovo je pri~a o ma~etu u kojem smo svi mi uku}ani u`ivali, Ono je bilo izvor na{e radosti i sre}e. [ta }ete… To nisu bila ni kola, ni letovawe, ni kupovina ne~eg o ~emu mogu qudi samo da sawaju, Ne … to je bilo obi~no malo ma~e.

              Omacila ga je Macika, koju je na{ Maciko priveo i doveo u svoju tj. na{u ku}u. Nije pro{lo dugo kako je do{la u svoj novi dom, a Macika se omacila i na svet donela tri ma~eta. Prvo su posle samo nekoliko dana ubile ptice

  Опширније...  
 • Po{tovawe – {ta je to ili kako to be{e izgleda?

  Da li dragi moji ~itaoci jo{ pamtimo, razumemo, re~ po{tovawe. Da li ona u nama budi neke emocije, neka se}awa, na qude, neke qude, na neke doga|aje, na … bilo {ta i bilo koga?

              Da li …

              Ispri~a}u Vam pri~u o jednom primeru po{tovawa koje sam li~no do`iveo, Za istinitost ove pri~ mogu da Vam garantujem ako Vam to ne{to zna~i.

              Tamo negde oko 2010. godine u jednom gradu u centralnoj Srbiji, onome {to je spadalo u Beogradski pa{aluk, samo wegove ju`ne delove

  Опширније...  
 • Za{to je Novi Sad srpska Atina