Jubilej 350.000 – ti posetilac

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Danas obele`avamo jedan uspeh 350.000 posetioca, sajta Promu}urko.

Kada sam krenuo to je trebao da bude ne{to li~no – intimno za mene i moje prijateqe. Imalo je u po~etku 5 – 6 posetilaca dnevno, bilo je dana kada je bilo i mawe. Pisao sam, Nisam se obazirao na to koliko qudi do|e da ~ita, bilo je bitno da imam {ta da ka`em. Bilo je bitno, da imam ne{to vredno da zapi{em, {to sam smatrao da treba da se pamti, pro~ita, da se ima na umu.

Vremenom su i rubrike podeqene. Tako su rubrici Promu}urko dodavane nove rubrike, a postoje}i ~lanci raspore|ivani u wih. O~ekivao sam vi{e komentara. Nije ih bilo, ali – bilo je ~italaca. Ni to nije bilo lo{e.

Onda je broj posetilaca po~eo da raste, pa je bilo 10, pa 20. dnevno. To me malo zbuwivalo ko ~ita ono {to pi{em, to nisu mogli biti samo moji prijateqi. Kada je broj posetilaca pre{ao 100 dnevno, bilo mi je jasno da moj sajt sti~e popuarnost koju u po~etku nisam predvi|ao,

Onda sam po~eo da razvijam rubrike Promu}urko i tako sam postepeno do{ao do onih rubrika koje imam danas: PROMU]URKO I WEGOVI POD WINOM VLA[]U, PROMU]URKOVA BA[TINA, PROMU]URKOVA TERAPIJA, PROMU]URKE O POSLU, PROMU]URKOVA ZRNCA, PROMU]URKOVE PROMU]URKE i PROMU]URKO NA VOJVO|ANSKOM. U Video i zvu~na ba{tina po~ne sam da ubacujem i svoje javne nastupe kao i nastupe na televiziji.

Istovremeno i broj posetilaca je rasto.

Danas se on kre}e oko 250 dnevno, mada ima dana kad se obaj broj i prema{i do}e do broja 300.

U me}uvremenu bilo je novih registrovanih ~lanova, koji su mogli da ostavqaju komentare. Bilo je onih koji su se registrovali, pa su se vremenom is~lanili. Ne ulazimo koji su razlozi za to ko ne}e NE MORA!

Ono {to pre svega `elim da se zahvalim svima koji su do{li i posetili moj sajt, onima koji to rade ~esto, ponekad, onima koji to rade i retko. HVALA VAM, HVALA VAM [TO ODVAJATE SVOJE VREME ZA POSETU MOM PROMU]URKU! HVALA VAM [TO MI DAJETE PODSTICAJ DA PI[EM NOVE TEKSTOVE I DA NA DRUGI NA^IN OBOGA]UJEM PROMU]URKA.

Svi VI ste doprineli da se dosegne ovoj brojci od 350.000 posetilaca. Tim povodom spremio sam Vam obaj govor zahvalnosti ali bi}e i nekih novih tekstova, kojima }emo ovaj mali rekord obele`iti. Tu je teks O qubaznosti i jo{ pone~emu. To je prera|ena i znatno dopuwena verzija mog ranijeg teksta o qubaznosti.

Hvala Vam na posetama, hvala Vam na podr{ci. Pisao bih i bez we ali nisam siguran da bi broj radova bio ba{ toliki bez Vas.

Jo{ jednom hvala!

Va{ Promu}urko, koji mu}ka glavom i u~i ili barem podsti~e druge da rade to isto. Za{to to radim? @elim da taj … od Boga dar da se gleda ALI I VIDI PRENESEM I NA VAS. Da i vi postanete novi Promu}urici.

Veliki pozdrav i jo{ jednom VELIKO HVALA!.

 

 

 


 

Add comment


Security code
Refresh