PROMU]UREWE ILI PROMU]URKO POVODOM JUBILEJA 500.000 PREGLEDA SAJTA

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Dragi moji posetioci osetio sam potrebu da Vam se obratim povodom ovog Na{eg velikog jubileja 500.000 pregleda ili pola miliona.

To je stvarno jubilej vredan pa`we.

Povodom 350.000 poseta 30. novembra 2019. obratio sam Vam se isto tako jednim tekstom gde sam opisao kako smo rasli i do{li do toga broja. Nema potebe da ponavqam sve ono {to sam tamo rekao. Sam ne{to vi{e od 14 meseci slavimo ve} pola miliona.

Ono {to `elim kao prvo da Vam se moji dragi posetioci zahvalim na tolikoj poseti. Bez Vas tolika pose}enost, razumqivo, ne bi bila mogu}a, popularnost, tako|e, Sve to dugujem Vama.

[ta je moto moga sajta?

Pa ono {to je u nazivu PROMU]URKO!

Promu}urimo o svetu oko nas. I ba{ u okviru toga PROMU]URKA postoje slede}e rubrike:

1)    PROMU]URKO I WEGOVI POD WINOM VLA[]U – 20 objava

2)    PROMU]URKOVA BA[TINA – 37 objava

3)    PROMU]URKOVA TERAPIJA – 20 objava

4)     PROMU]URKE O POSLU – 16 objava

5)    PROMU]URKOVA ZRNCA – 17 objava

6)    PROMU]URKOVE PROMU]URKE – 3 objave, 2 emisije i re~nik Srpski (al’ vojvo|anski) bez muke

7)     PROMU]URKO NA VOJVO|ANSKOM – 1 tekst

Zatim dolazi LALINO ISKUSTVO, To je deo samo za registrovane ~lanove. Ima samo jedan javan tekst.

Ono {to svaka grupa ima to su KOMENTARI. Kod mene na sajtu ih ima, Mogu da ih ostave samo registrovani ~lanovi.

Poglavqe VIDEO I ZVU^NA BA[TINA – 46 objava

OBAVE[TEWA, sadr`e informaciju kako da instalirate font koji }e Vam omogu}iti da ~itate objave.

Na PRIJAVI se registruju ~lanovu kada ulaze na sajt.

KONTAKT sadr`i mapu sajta.

^lanova registrovanih je bilo i vi{e, bilo nas je i mawe, neki su dolazili i odlazili, Svima koji su bili i oti{li `elimo sre}an put. Znamo da nije lako promu}uriti, nije lako biti Promu}urko. Za tako ne{to treba koristiti vijuge, pa ukqu~iti savest, estetiku, emocije i jo{ pone{to…

Dakle, sve ovo objave treba da Vas podstaknu da PROMU]URITE, da budete u skladu sa nazivom Promu}urko!

Znate, kada nam je Bog ve} dao mozak, da razlikujemo ta~no od net~nog, savest da razlikujemo dobro od lo{eg, dao emocije kao npr. qubav, sasose}awe, pra{tawe, estetski ukus za lepo, skladno, ne`no, za ne{to {to nagiwe savr{enstvu, Kada dam je dao jo{ mnogo, mnogo toga, trebali bi to da koristimo. Uvredi}emo ga ako ne koristimo ono {to nam je dao. Ali da bi to koristili treba nam neko znawe, saznawe, neko uputstvo za upotrebu.

Moj Promu}urko je pokazao kako to mi radimo. Kako promu}urimo na navedene teme. Trudili smo se da damo sve od sebe, da damo najboqe. Da je to imalo uspeh i da je dalo rezultate, svedo~i upravo va{ih pola miliona.

Nadamo se da smo i Vas naveli da promu}urite. Nemora odmah da bude … dovoqno je po~eti, Ovoliki broj posetilaca svedo~i, da broj Vas koji PROMU]URITE nije mali. Ako smo Vas podstakli u tome, dali podstrek Va{em promu}urewu onda smo postigli svoj ciq. AKO NAS PREVAZI\ETE, PA TO BI BILO SUPER. Kako je u~iteq dobar, tek ako |aci budu boqi od wega, to bi zna~ilo da smo super u~iteqi. A {ta vi{e jedan u~iteq po`eleti mo`e.

Trudili smo se da promu}urimo o pitawima identiteta, ali i o poslu, o tome kavu smo sve vlast imali i kako promu}urimo o woj, Video i zvu~na ba{tina su uglavnom beside i pesme, Besede, su uglavnom Oca Joila. Upoznao sam ga dok je bio monah u gorwem Ostrogu. ^uvar kivota Sv. Vasilija Ostro{kog, Bio je britak na jeziku, o{trouman u zapa`awu, ~ovek sa jakom verom i molitvom. Ostalo su pesme koje poti~u sa {ireg srpskog prostora. Pokazujemo da nismo samo Vojvo|ani, nego da prihvatamo i uva`avamo i ostale Srbe.

Na kraju ali ne i posledwe po zna~aju, poru~ujemo Vam dragi moji PROMU]URCI: HVALA VAM NA PASETAMA, HVALA VAM [TO ^ITATE NA[E OBJAVE, NADAM SE DA SMO VAS ZAINTRIGIRALI DA PROMU}URITE,

ISKRENO I OD SRCA VA[ PROMU]URKO. 5. FEBRUAR 2021. GODINE.


 

Add comment


Security code
Refresh

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Deca iz doba mr`we

                 Doga|aj koji }u Vam opisati dogodio se na po~etku moje karijere, kada sam, po{to sam diplomirao po~eo da radim u prosveti. Kao i ve}ina po~etnika sam radio na odre|eno, vreme do povratka radnika sa bolobawa i sli~no.

              On mi se desio na kraju jednog tromese~ja, desio mi se u razredu koji su poha|ala deca iz centra grada, deca koja su po{la 6 – ti razred. To je onaj razred, kada su deca posledwi put deca, a ve} slede}e godine ulaze u pubertet koji se zavr{ava wihovim

  Опширније...  
 • Sancta simplicitas

  Sancta simplicitas

   

  Ka`e jedna pri~a, bila jednom jedna `ena, i pribli`avao joj se kraj. Nije mogla da se ne seti {ta je sve u `ivotu radial. Bli`i joj se kraj i sve je vi{e mu~ilo pitawe, [ta ako ima Boga, ako postoje raj i pakao? [ta ako STVARNO postoje i raj i pakao? [ta }e biti sa wom? [ta }e biti sa wenom du{om? DECE NEMA! Ne}e biti ko da se moli zaa wu. Bila je trudna … ko }e sada da se seti koliko puta,.. pomagala je vra~arama… krila je … {ta sve nije radial … uvek, uvek je uspela da

  Опширније...  
 • Na posnoj slavi

                   Evo dragi moji po~iwe polako vreme slava, Vreme kada pravoslavni Srbi slave slavu ili odlaze na wu. Doma}ini, ko doma}ini, trude se da sve bude {to boqe spremqeno.

              Ovo je pri~a o ba{ jednom takvom doma}inu, koji je odlu~io da proslavi slavu kako prili~i i kako dolikuje, Bilo je tu sve}a, `ito, kola~, vino sve kako treba. Kupio je na{ doma}in i hrane, pi}a raznog, ta za slavu ne treba da se {tedi, treba da se poka`e, da se {to dostojanstvenije proslavi. Obe}ao mu

  Опширније...  
 • Emisija - Spomenik Jovanu Jovanoviћu Zmaju u Rumi


   

   
 • O krivici i krivcu ili Kako anti~ka Gr~a `ivi i danas

  U anti~koj Gr~koj postojao je rob koji se zvao farmakosa ili farmakoza, Ali to nije toliko bitno. Bio je mu{karac, lep, stasit, kada ga vidi{ da se odu{evi{ wegovom lepotom, stasito{}u, wegovom harizmom. Ali {ta je jo{ za wega bitno. Bitno je to da je on hrawen, najboqom hranom, pio najboqa pi}a, dovodili su mu najle{e robiwe. Jednom re~ju on je u`ivao u pravom smislu te re~i. Nesre}nik verovatno nije ni znao za{to mu sve to rade i dokle }e to da mu rade.

              E onda, onda se desi ne{to

  Опширније...  
 • Neki od razloga za{to je propao socijalizam u Jugoslaviji

  Зашто социјализам није ваљао и зашто је пропао, односно зашто је пропала Југославија.

  1) Не можете на силу сиромашне извести из сиромаштва тако што ћете богате лишити богатства.

  2) Зато што једна особа добије без рада, друга особа мора радити без добитка.

  3) Власт не може некоме дати нешто што неком другом пре тога није одузела.

  4) Не можете

  Опширније...  
 • Kako je ^i~a Dra`a do{ao u Vojvodinu

  Помаже Бог драга браћо и сестре! Помаже Бог по 33 – ћи пут на парастосу човеку, и то каквом човеку, првом човеку који је после слома редовне војске Краљевине Југославио, наставио на тлу своје државе герилски или српски речено четнички рат

  Парастос по 33 – ћи пут у Сремским Карловцима, у српској Кареји, српске Свете Фрушке горе. То је нешто чиме ретко ко може да се похвали. Оно што треба истаћи је да ни 2020. године у време изолације због короне, није прекидан континуитет. И тада смо одржали

  Опширније...  
 • Kako kompleksi rade svoje ili jedna upotreba zmije

  Spadam u onu vrstu qudi koji smatraju da je normalno biti prema svakom korektan, ^ak i kada imam spor sa nekim koje neotesan tj. neobra|en istim vaspitawem kao ja, smatram da treba da dr`im do sebe i da se ne spu{tam na wegov nivo, do one mere do koje je to mogu}e, Kada vi{e nije mogu}e napravim potpunu distancu od te osobe.

              Ovaj slu~aj desio se mojoj majci, Bana}anski, kada je iz svog ravnog Banata, gde se najvi{e brdo zove bundeva, do{la u Rumu u Srem.

              Pri~u mi nije

  Опширније...  
 • Dobijawe kraqevske titule kod Srba, ra|awe prve kraqevine.


   

   
 • Nacionalizam, regionalizam ili ni{ta

  ^ovekd dana{wice, barem zadwih nekoliko vekova, a u slu~aju Srba jo{ od sredweg veka mogu}e je odrediti, kao pripadnika po veri, regiji, narodu, naciji, profesiji, politi~kom ube}ewu, kao oca, sina, brata, unuka ako je mu{karac ili kao majku, k}erku, sestru, unuku ako je `enskog pola.

              Mi }emo se u ovom tekstu pre svega baviti problemom etni~kog odre|ewa, kao i regionalnog. Svako od nas na osnovu etni~kog odre|ewa mo`e da se odredi kao Srvin, Ma|ar, Rumun i sli~no. To radi na osnovu

  Опширније...