PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • INTERVJU - Dr ]or|e ]eki} , istori~аr

  Srpski narod se suprotstavqao zapadu jo{ od vremena Nemawi}a

   
 • Parastos ]eneralu Dragoqubu Dra`i Mihajlovi}u - 2017.

  17. juli 2017. Sremski Karlovci

   
 • Parastos ]eneralu Dragoqubu Dra`i Mihajlovi}u - 2018.

  17. juli 2018. Sremski Karlovci

   

   
 • 2. DANI NATALIJE BERWIKOVE: Dr ]or|e ]eki}: SRPSKO- RUSKI ODNOSI U SREDWEM VEKU

  predava~: Dr ]or|e ]eki} , istori~аr
  ZAVI^AJNI MUZEJ RUMA
  Sredа 15. novembаr 2017.

  U sklopu Mаnifestacije 2. Dаni Natalije Berwikove u Rumi bi}e

  Опширније...  
 • Pri~a o jednoj svesci ili kako se nekada vodio posao

              Svako od nas imao ili je imao svoje bake, deke, od kojih je u~io mnoge razli~ite stvari. Moja baka, po majci, Jovanka, umrla je pre 42 godine. Ostala mi je u se}awu po mnogo ~emu ali jedno se}awe `elim da podelim sa Vama.

              Naime, ona je bila kroja~ica u Dolovu, selu na jugu Banata, pored Pan~eva.

              Wena {iva}a ma{ina se nalazila tik do prozora, koji je gledao direktno u dvori{te, tako da ~im neko zakora~i u wega odmah bude prime}en. U{av{i u dvori{te nekoliko

  Опширније...  
 • Iskra – reklama ili ne{to drugo,

               Pri~a koju }u Vam ispri~ati desila se davno, u vreme dok je Josip Broz - `iveo i posle biolo{ke smrti u skladu sa sloganom I posle Tita, Tito.

              U to vreme bio sam student, u Srpskoj Atini – Novom Sadu. Studenent `eqan saznawa o svemu {to nam je bilo zabraweno da se zna. Nije bilo bitno da li }emo se sa tim idejam slo`iti ili ne. Potpuno nas nije interesovalo… interesovalo nas je samo da ~ujemo ne{to drugo – ne{to {to nije u skladu sa sloganom I posle Tita

  Опширније...  
 • Vo|a, predsednik, {ef - posle malo iskustva.

  Za{to ovaj naslov, za{to glasi ba{ ovako, a ne druga~ije, moglo bi se postaviti pitawe. Prvo, oni su ti koji nas VODE, drugo ono {to bi trebalo da im je zajedni~ko treba da imaju VIZIJU.

  [ef je neko ko je gore, ko je hijerarhijski iznad tebe. Mo`da zato {to ima vi{u struku, zato {to je wegova partija na vlasti, zato {to je dobar sa onima iznad. U svakom slu~aju, oni koji odlu~uju postavili su ga tu. Ono {to va`i pravilo za {efa: on se slu{a, ali da li se ceni i po{tuje to je individualno. On

  Опширније...  
 • Profesori izme|u obo`avalaca i …

   ^esto su me pitali prijateqi, poznanci, ro|aci, biv{i studenti, kako podnosim slavu i koliko sam slavan kod studenata. Bilo mi je malo … da odgovaram na ta pitawa. Neki dan sam me|utim ~itaj}i po{tu staru desetak godina, na{ao i ovo pismo. Pa re{ih da ga objavim. 


  Dragi profesore, 


  ili bih Vas radije oslovila duhovnim vo|om na{e grupe, departmana‚ nauke drage nama retkima. Znam da moje re~i na`alost nemaju magijskog dejstva, ali svakako bih Vam po`elela {to br`i oporavak. Odmah da znate, ja

  Опширније...  
 • O PRIJATEQSTVU

  Ako ti ne{to ka`em u 4 oka ili napi{em pismo, da vidi{ samo ti.
  Savetujem te kao prijateq i nema{ prava da se quti{ jer ja kao tvoj prijateq vidim stvari na taj na~in. Mo`da misli{ da nisam u pravu ali … prijateqstvo me obavezuje da ti ka`e m ono {to vidim sa strane da ti se doga|a.
  Ako te tap{em po le|ima i vi~em super!!! Bravo!!! Iako vidim i ostetim da ne{to nije u redu, to zna~i da me ne zanima{, ni ti ni tvoja sudbina.
  Pred tre}om osobom nikada ne iznosim neki ozbiqniji savet ili ne{to {to

  Опширније...  
 • Biv{im, sada{wim i budu}im, studentima, }acima i za one sa malo mozga i dovoqno velikim srcem

  Svim svojim sada{wim i biv{im |acima i studentima `elim da saop{tim da sam u svemu ~emu sam vas u~io i sve {to sam govorio na svojim ~asovima sada nagla{avam i stojim iza svega toga svojom strukom, save{}u i celokupnom egzistencijom. Svoj posao sam nekada radio za tridesetak maraka (petnaestak evra), nekada za vi{e, a radi}u ga za i besplatno sa istom predano{}u. 

  Kad bih imao priliku da ponovo biram profesiju izabrao bih ovu istu –u istoj zemqi mo`da ne sa istim uzrastom – ali bih se svakako

  Опширније...